Grundvattnets roll i kolets naturliga kretslopp: långvarig sänka eller förbisett arv?

Varifrån kommer kolet i grundvattnet? Hur länge stannar kolet i grundvatten innan det transporteras till atmosfären genom sjöar och vattendrag? Hur känsliga är dessa processer för miljöförändringar?

Titel på projektet

Grundvattnets roll i kolets naturliga kretslopp: långvarig sänka eller förbisett arv?

Projektledare

Marcus Klaus, Sveriges lantbruksuniversitet

Beviljade medel från SGU

2 750 000 kr

Projektperiod

2022-2024

Om projektet

Den globala kolcykeln spelar en avgörande roll för klimatet, men det finns stor osäkerhet kring grundvattnets roll i kolets naturliga kretslopp. Grundvatten är ett av kontinenternas största kolförråd och skulle kunna spela en större roll för kolets kretslopp än vad man tidigare trott. Det är dock oklart var kolet i grundvatten kommer ifrån, hur länge kolet stannar i grundvatten innan det transporteras till atmosfären genom sjöar och vattendrag, och hur känsliga dessa processer är för miljöförändringar.

Syftet med detta projekt är att kartlägga processernas omfattning, kolets ursprung och ålder i svenska grundvatten, i relation till hydrogeologiska förhållanden, klimat och markanvändning.

Fokus kommer ligga på dynamiken i koldioxid, metan och löst organisk och inorganisk kol. Projektet inkluderar experiment och kartläggningsstudier i fält och analys av befintliga data från SGU:s grundvattenövervakning för att kunna detektera förändringar över ett brett spektrum av skalor (veckor till årtionden, små källvatten till djupa grundvattensystem). Projektet är utformat för att kunna reda ut hur lång tid det tar innan möjliga förändringar i kolupptag på land eventuellt kommer synas i kolutsläpp från grundvattenberoende sjöar och vattendrag.

Projektets resultat kommer bidra till en förbättring av dagens klimatmodeller och prognoser, och till utvecklingen av strategier och metoder för mer klimatsmart och långsiktigt hållbar markanvändning.

Senast granskad 2022-05-06