Förekomst och mobilitet av kritiska metaller i svenskt grundvatten

Beryllium, Tallium och Wolfram är grundämnen som kan släppas ut i miljön när utvinning och användning ökar i vårt samhälle. Kunskapen om dessa grundämnens geokemiska beteende är ytterst begränsad och analyser av kritiska metaller ingår traditionellt sett inte i standardanalyspaket i övervakningsprogram.

Titel på projektet

Förekomst och mobilitet av kritiska metaller i svenskt grundvatten

Projektledare

Lina Hällström, Luleå tekniska universitet

Beviljade medel från SGU

2 815 000 kr

Projektperiod

2022-2024

Om projektet

En omställning till en hållbar (fossilfri) energiförsörjning förutsätter utveckling av högteknologiska produkter som i sin tur kräver ökad utvinning av så kallade kritiska metaller. Tyvärr inkluderar kritiska metaller några av de mest giftiga grundämnena i det periodiska systemet, såsom till exempel Beryllium, Tallium och Wolfram. Dessa ämnen kan släppas ut i miljön när utvinning och användning ökar i vårt samhälle. Kunskapen om dessa grundämnens geokemiska beteende är ytterst begränsad och analyser av kritiska metaller ingår traditionellt sett inte i standardanalyspaket i övervakningsprogram. Potentiella områden med kritiskt metall-förorenat grundvatten är därför inte belyst i Sverige idag.

För att nå miljömässig hållbarhet när det gäller avfalls- och grundvattenhantering behöver mer forskning utföras om det geokemiska beteendet hos kritiska metaller i miljön. Detta projekt syftar till att studera förekomsten och rörligheten av kritiska metaller i svenska grundvatten genom att:

  1. Använda tillgängliga data för att skapa en interaktiv karta som visar grundvatten som potentiellt kan vara förorenat med kritiska metaller.
  2. Lokalisera platser med förhöjda grundvattenkoncentrationer av kritiska metaller genom att gå igenom befintliga geomaterial och mineralogiska matrisdata för att identifiera områden med förutsättningar för att generera en viss typ av grundvattenmiljö.
  3. Detaljerade undersökningar av grundvatten vid 2-4 platser för att studera källans rörlighet och vad som händer med kritiska metaller i grundvatten. Detta projekt syftar också till att öka samhällets kunskap om kritiska metaller och geokemi i allmänhet genom att kommunicera projektet och dess resultat till allmänheten genom populärvetenskapliga kommunikationsevenemang. Dessutom ska projektet generera data till SGU:s databas om kritiska metaller i grundvatten i Sverige, vilken är tillgänglig för allmänheten.

Senast granskad 2022-05-06