SGU har ansvar att stödja geovetenskaplig tillämpad forskning och riktad grundforskning vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Syftet är att utveckla och använda nya kunskaper och metoder inom geologin för att bättre kunna tillfredsställa samhällets behov och verka för en hållbar utveckling. Vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta inom SGUs ansvarsområden är kriterier för bedömning och rangordning av ansökningarna.

SGU kan dela ut forskningsmedel om ca 6 miljoner kronor per år, ca hälften till nya projekt och hälften till fortsättningsprojekt. Vi ser det som angeläget att så långt som möjligt samla insatserna till några speciellt viktiga och aktuella forskningsområden. Vi vill att det finns konkreta geologiska tillämpningar av den geologiska kunskapen som utvecklas i projektet. Geovetenskaplig information i våra databaser kan utan kostnad användas i forskningsprojekt.

Angelägna geovetenskapliga forskningsområden

SGU har i SGUs Forskningsagenda 2015-2020 identifierat fyra angelägna prioriterade forskningsområden och välkomnar ansökningar inom dessa fyra fält:

Grundläggande kunskapsuppbyggnad om Sveriges geologiska förhållanden

Geologisk förståelse i dess bredaste mening är grunden för en geologisk förvaltningsmyndighet och också angeläget för forskningen, då det utgör grunden för mer tematiskt inriktad och specialiserad forskning. Utveckling av grundläggande kunskap om geologiska processer, geologiska formationer, bildning och uppbyggnad, landskapets och klimatets utveckling som grund för en mängd tillämpningar inom t.ex. hydrogeologi, teknisk geologi, geoenergi, etc. är således mycket viktigt ur ett flertal aspekter. Nya metoder som t.ex. ger effektivare processer kring tolkningar, förbättrade geologiska kartor och kunskaper om t.ex. jordlagrens bildningssätt och därmed uppbyggnad och sammansättning.

Den grundläggande kunskapsuppbyggnaden om Sveriges geologiska förhållanden inkluderar även områdena kring land och hav i kustzonen för att bättre förstå och prognostisera kustprocesser generellt, men även georisker såsom t.ex. översvämningar, erosion och skred i ett föränderligt klimat. Den maringeologiska kunskapsuppbyggnaden för havsplanering och marin blå tillväxt bidrar till bl.a. kunskap om, exempelvis, lämpliga områden för anläggningar, mineral- och sand/grusförekomster, sediments egenskaper, substrat och habitat samt sedimentdynamiska processer.

Malmbildning och innovativ metodutveckling för lokalisering av mineraliseringar

Forskning kring vilka processer som styr bildning och lokalisering av malm- och mineralförekomster är av grundläggande och tillämpande betydelse för framtida malmprospektering och utvinning. Malm- och mineraltillgångar måste också i allt större utsträckning sökas på större djup vilket gör att nya metoder för att finna dessa behöver utvecklas. Så kallade kritiska metaller och mineral kommer även framgent att vara i fokus, bl.a. behöver möjligheterna till nyttjande av sekundära malmresurser (dvs. avfall) undersökas. Både nationella och internationella forsknings- och innovationssatsningar är aviserade eller under uppstart inom gruv- och mineralområdet. Synergier med dessa satsningar bör sökas. 

Hållbar bergmaterialförsörjning

Bergmaterial i Sverige omfattar ballast, industrimineral och natursten. Mer kunskap behövs om vilka geologiska egenskaper hos berget som är av betydelse för slutprodukternas egenskaper samt möjligheterna att tillverka dessa på ett för samhället uthålligt sätt. En frågeställning rör vilken typ av berg som i krossad form kan ersätta naturgrus i olika tillämpningar och var i Sverige sådant berg förekommer. Den geologiska frågeställningen och samhällstillämpningen gör att detta område är gränsöverskridande och intressant.

Området är också viktigt eftersom det bidrar till SGUs uppdrag att verka för minskad användning av naturgrus och är en del i SGUs ansvar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Nära knutet till bedömning av bergets lämplighet för användning inom olika områden är behovet att utveckla kriterier för utpekande av riksintressen, främst för natursten som tidigare felaktigt haft samma krav som gruv- och ballastindustrin men som bör ha andra kravkriterier.

Spridning och spridningsrisker av föroreningar till grundvatten, vatten, mark samt sediment i sjöar och hav

Forskning kring spridning och spridningsrisker av föroreningar i mark, vatten och grundvatten är mycket angeläget och är centralt för SGUs ansvar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet och miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Kunskapsbristerna är fortsatt stora vad gäller föroreningsspridning i samband med grundvattenbildning och om utbytesprocesser mellan grundvatten och omgivande jord och berggrund samt spridning till och lagring i sediment till havs och i sjöar. Till detta område hör även frigörelse och transport av naturliga ämnen från det geologiska materialet. Det finns även ett stort behov av forskning och tvärvetenskaplig förståelse om förekomst, spridning och spridningsrisker med föroreningar i mark och sediment och hur dessa processer påverkas av geologiska processer samt framtida klimatförändringar. Att undersöka sådana komplexa samband är av väsentlig betydelse för förståelsen av riskerna med olika föroreningar för olika samhällsfunktioner samt för en hållbar samhällsutveckling och tillväxt under olika scenarier.

Ansökan

Vi ser fram emot att få in din ansökan senast den 17 september 2018. Dokument avseende SGUs generella villkor för bidrag till forskning 2018, ansökningsblankett och övrig information finns längre ned på sidan.

Ytterligare information erhålls av Ronald Arvidsson eller Therese Bejgarn; Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 UPPSALA, tel. 018-17 90 00.

Läs mer:

Ansökningsblankett SGUs forskningsbidrag 2018

SGUs generella villkor för bidrag till forskning 2018

SGUs Forskningsagenda 2015-2020

När ansökningsperioden har gått ut så börjar urvalsprocessen och slutgiltigt beslut om medel fattas senast i januari efterföljande år då SGUs budget har blivit fastställd.

Så behandlas din ansökan