För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
24 november 2017

Undermarken behöver planeras bättre

Det saknas idag en övergripande styrning för användning av undermarken. Därför föreslår SGU och Trafikverket ett antal åtgärder för att uppnå en mer hållbar användning av undermarken – och på så sätt bidra till attraktiva och smarta städer.

– Idag saknas en övergripande styrning och planering av undermarken. Det kan bland annat få till effekt att företräde ges till den som är först på platsen utan att hänsyn tas till andra verksamheter som kan behöva använda samma utrymme, säger Thomas Dalmalm, enhetschef på Trafikverket.

De instrument som finns för att planera markanvändningen är idag inte utformade för att planera undermarken. För att förbättra kommunernas möjlighe­ter att planera föreslår SGU och Trafikverket en utredning om fördjupad översiktsplan för undermarken.

I undermarksplanering måste hänsyn tas till olika användningar, resurser och hinder, till exempel bergrum och tunnlar, geoenergi, grundvatten, bergmaterial och föroreningar. I förstudien föreslås därför bland annat en schematisk planeringsmodell där undermarken delas in i olika djuplager för olika användningsområden.

– Om man planerar med hänsyn till framtida samhällsbehov och de geologiska förhållandena får vi förutsättningar för ett resurseffektivt och hållbart nyttjande av undermarken. Det ger också möjlighet till en bättre livsmiljö ovan jord - en smartare stad alltså, säger Lars Rodhe, enhetschef på SGU.

I några länder har man kommit längre än Sverige med att planera och reglera använ­dandet av undermarken och i flera andra länder pågår utredningar och arbete med lagstiftning och regleringar. Exempel på städer där en sådan utveckling sker är Helsingfors, Oslo, Rotterdam och Singapore.

Förslagen för en bättre undermarksplanering ingår i förstudien "Storstadsutveckling – behov av undermarksplanering", som utförts av SGU och Trafikverket i samverkan, och med stöd av Boverket. Förstudien har initierats av regeringens Miljömålsråd.

Läs rapporten här

Senast granskad 2017-11-24

Kontaktperson