För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
6 oktober 2016

Unik kartläggning av Hoburgs bank i Östersjön

För första gången görs nu en komplett kartläggning av havsbottenförhållandena vid Hoburgs bank i Östersjön. Det är SGU, som på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten som ska ta fram detaljerade kartunderlag för områdesskydd och havsplanering.

Kartläggningen utförs med hjälp av SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor som är specialutrustat med en mängd mätinstrument, sensorer och sedimentprovtagare samt en undervattenskamera för bilder och video av havsbotten.

– Hoburgs bank har en extremt vågpåverkad och instabil bottentyp med stora musselbankar som är unik i Östersjön och som har stora naturvärden, säger Gustav Kågesten, maringeolog på SGU.

Det för vågrörelser utsatta läget gör att bottnarna har svallats, varvid det finaste materialet spolats bort och lämnat åsar av block och sten omgivna av delvis mycket utbredda sandytor. Sandbottnarna har tydliga böljeslagsmärken i allmänhet ner till stora djup, vilket antyder vågrörelsens stora betydelse för dessa områden.

Intressena för Hoburgs bank är flera. Det finns anspråk på riksintresse för bland annat sjöfart, fiske, försvar och vindkraft. Den i dagsläget omfattande och i framtiden utökade trafiken kan medföra negativa effekter på Natura 2000-området som störande av fågelliv, oljeutsläpp, bottenerosion. Av den orsaken höjs nu flera röster för att exempelvis leda om fartygstrafiken från Hoburgs bank.

Projektet medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten och sker i samverkan med bland annat SLU Aqua som utför provfiske från Ocean Surveyor. Syftet med projektet är att ta fram detaljerade kartunderlag för områdesskydd, havsplanering, ökad och förbättrad förvaltning av Natura 2000-området samt för arbete med grön infrastruktur i kust och hav.

Om utsjöbankar

En utsjöbank är ett område som ligger ute till havs och är grunt i jämförelse med omgivande vatten. Dessa bankar är mycket produktiva och artrika. De utgör ofta viktiga övervintringsplatser för sjöfåglar, som dyker efter föda på bankarnas lättåtkomliga djup, och är viktiga lek- och uppväxtområden för många fiskarter. Genom att de ligger långt ut till havs är de dessutom ofta relativt opåverkade av människan.

Deltagare i projektet

Sveriges geologiska undersökning, Havs- och vattenmyndigheten, SLU Aqua, AquaBiota Water research

 

Kontakt

Gustav Kågesten, maringeolog på SGU, tel: 018-17 90 15, gustav.kagesten@sgu.se

Lovisa Zillén Snowball, enhetschef på SGU, tel: 018-17 90 33, lovisa.zillen@sgu.se

Bertil Håkansson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, tel: 010-698 60 14, bertil.hakansson@havochvatten.se

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn