15 januari 2016

Rätt byggmaterial gör samhällets tillväxt hållbar

De svenska storstadsregionernas snabba tillväxt är en enorm utmaning för miljön när allt byggmaterial – mer än hundra miljoner ton sand, grus och sten per år – ska brytas, fraktas, lagras och användas. Mot den bakgrunden har SGU tagit fram en rad guider och kartunderlag för en bättre materialförsörjning och därmed mer hållbar utveckling.

– Vårt snabbt växande samhälle med ökat bostadsbyggande och utbyggd infrastruktur kräver enorma mängder av sand, sten och grus. Därför är en resurseffektiv och klok materialförsörjning viktig för en hållbar samhällsutveckling, säger Mattias Göransson, statsgeolog och expert på bergmaterial hos SGU.

Ett sätt att göra samhällets tillväxt mer hållbar är att använda krossat berg istället för naturgrus som ballastmaterial. Eftersom naturgrus utvinns från rullstensåsar, som är några av våra viktigaste grundvattenreservoarer, bidrar övergången till krossat berg till att säkra framtidens vattenförsörjning. När rullstensåsar skyddas bevaras också ofta höga natur- och kulturvärden. SGU ger i rapporten Ersättningsmaterial för naturgrus – kunskapssammanställning och rekommendationer för användning av naturgrus en uppdaterad vägledning till när krossat bergmaterial kan användas istället för naturgrus.

SGU har också tagit fram stöd för regioner/länsstyrelser i form av metodik för att ta fram materialförsörjningsplaner, samt geologiska underlag som nås via SGUs publika karttjänster. En mer planerad materialförsörjning ger bättre utnyttjande av naturresurserna och effektivare handläggning. Samtidigt blir det lättare att koordinera, och minimera, transporterna vilket bidrar till ett mindre klimatavtryck.

För närvarande finns inga exakta uppgifter på hur mycket bergmaterial som används eftersom det saknas statistik om entreprenadberg - det bergmaterial från tunnlar och andra byggprojekt som återanvänds i andra sammanhang. I rapporten Resurseffektivisering och minskade transporter – förslag till hur insamling av produktionsuppgifter från entreprenadberg kan utformas föreslår SGU hur uppgifterna kan samlas in och bidra till bättre statistik och därmed bättre planeringsunderlag.

Ytterligare en hjälp i att planera materialförsörjningen är rapporten Strålning från bergmaterial, där SGU redogör för lagar och rekommendationer vad gäller gammastrålning från byggnadsmaterial, vilket kan göra en del bergmaterial olämpligt att använda till husbyggnadsbetong. Rapporten ger också exempel på åtgärder som kan minska gammastrålningen från betong, och på hur man får en överblick av strålningsförhållandena i ett område.

Kontakt:

Anna Hedenström, enhetschef SGU, telefon 018-17 92 30, anna.hedenstrom@sgu.se

 

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn