Analysresultaten ger en bild av de geokemiska förhållandena i marken, det vill säga grundämnens naturliga förekomst och spridning. Det är information som kommer att få ett brett användningsområde, från samhällsplanering, hälso- och miljöarbete till forskning och mineralprospektering samt basnäringar inom skogs- och lantbruk. På senare tid har även helt nya användningsområden dykt upp:

– Den nya geokemiska informationen kan till exempel användas inom rättsmedicinen för att hitta avvikelser på en brottsplats, eller i saneringsarbete för att urskilja förorenade mark från områden med naturligt höga halter av vissa ämnen, säger Anna Ladenberger, geokemist på SGU.

Många länder har tagit fram gränsvärden anpassade till respektive lands förutsättningar för att arbeta för en säker miljö. I Sverige finns gräns- och riktvärden för bland annat dricksvatten, ytvatten, rötslam, jord, sjösediment och damm. För jord finns hittills riktvärden för antimon, arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, molybden, nickel, vanadin och zink samt ett flertal organiska miljögifter. Den naturliga förekomsten av dessa element varierar beroende på den geokemiska karaktären hos berggrunden och det jordmaterial som överlagrar berget.

– SGUs kartläggning av grundämnens naturliga förekomst visar att det finns så stora regionala skillnader av naturligt förekommande metaller att de på vissa ställen överstiger de uppsatta gränsvärdena, och på andra håll är så sällsynta att det får negativa konsekvenser för miljön, säger Anna Ladenberger.

Den nya datan kommer från 2578 moränprover, samt ytterligare 153 standardprov, som har tagits I hela landet i ett rutnät med 12,5 km mellan provlokalerna, främst i närheten av vägar. Proverna har grävts fram med spade i morän från ett djup av ungefär 80 centimeter, där moränen vanligen inte har störts av vittring eller mänsklig aktivitet.

Geokemisk atlas

Informationen finns sammanställd i en geokemisk atlas med 67 nationella kartor över grundämnen och pH i morän, och nästan lika många kartor över ämnen i betesmark samt 14 biogeokemiska kartor. Boken innehåller även geologisk bakgrundbeskrivning med kartor, en omfattande geokemisk metodbeskrivning, bilagor med statistik över analysresultaten, länssammanställningar och en sammanfattning av grundämnenas egenskaper. Atlasen kan beställas från SGUs kundservice och kostar 150 kr.

För mer information, kontakta

Madelen Andersson, statsgeolog SGU, tel 018-17 92 50, madelen.andersson@sgu.se

Anna Ladenberger, statsgeolog SGU, tel 018-17 93 64, anna.ladenberger@sgu.se