Gammal gruva.

Foto: SGU

14 september 2017

Strategi för en hållbar hantering av gruvavfall

Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har på regeringens uppdrag tagit fram en strategi med förslag på ett antal åtgärder för att uppnå en miljömässigt hållbar hantering av gruvavfall.

Naturvårdsverkets och SGUs genomgång visar att rätt styrmedel i form av prövningssystem, tillsyn och egenkontroll finns på plats men att förbättringar framförallt behövs när det gäller regelverkens utformning och hur de används. I strategin föreslås därför 13 åtgärder för att åstadkomma en mer miljömässigt hållbar hantering av gruvavfall:

SGU har åtagit sig att genomföra två av åtgärderna. Det ena handlar om att utreda möjligheterna om att inkludera kostnader för avfallshantering vid prövningen av en fyndighets brytvärdhet. Det andra handlar om att utreda om minerallagens utformning försvårar möjligheterna till sekundär utvinning. Planering av dessa utredningar har påbörjats.

De övriga åtgärderna, som dels ska utföras av Naturvårdsverket, dels måste beredas av regeringen innan de verkställs, är:

 • Tydliggör avfallshanteringsplanens roll i prövningen.
 • Tydliggör kopplingen mellan avfallshanteringsplanen och den ekonomiska säkerheten.
 • Utred hur prövningssystemet kan förbättras
 • Ge vägledning om utvinningsavfallsförordningen
 • Möjliggör miljösanktionsavgift kopplad till avfallshanteringsplanen.
 • Utse lämplig myndighet som obligatorisk remissmyndighet för frågor om ekonomisk säkerhet.
 • Främja samverkan mellan länsstyrelser med gruvverksamhet för ökad kunskapsöverföring och resursutnyttjande av expertkunskap.
 • Gör systematisk uppföljning av genomförda efterbehandlingar.
 • Utveckla statistiken över gruvavfall.
 • Samla information om historiskt gruvavfall.
 • Återinrätta det nationella mineralforumet

Läs mer om de olika förslagen i rapporten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läs vidare om strategin på SGUs webbplats