Utsnitt ur 3D-bild över tyngdkraftsfältet i Falu gruva.

Utsnitt 3D-densitetsmodell , baserad på tyngdkraftsdata från Falu gruvområde.

Grafik: SGU.

12 september 2017

Röntgen för att undersöka berget

SGU ingår i ett brett EU-samarbete, som ska ge effektivare metoder för att både analysera och sortera malm och berg. Målet är att minska mängden restberg vid gruvdrift och att effektivisera utvinning av metall och mineral – något som bland annat kan ge stora resurs- och miljövinster.

Projektet X-MINE handlar om att utveckla ny teknik för att analysera de borrkärnor av berg som tas upp när man letar efter malm – bland annat genom röntgenteknik, att utveckla bättre 3-modeller av hur det ser ut under jord och att ta fram teknik för effektivare sortering av malm och restberg. Allt detta sammantaget kan bidra till bättre undersökningsmetoder, effektivare malmutvinning och minskade mängder och transporter av restberg – vilket i sin tur ger lägre miljöpåverkan och resurseffektivare processer för gruvnäringen.

Den modellering som SGU svarar för ska vara regional och gruvnära och med fokus på strukturgeologi, geofysik och mineralogi. SGU ska huvudsakligen 3D-modellera malmkropparna i tre aktiva gruvor i Sverige, Grekland och Bulgarien.

Startskottet har nu gått för projektet, som är treårigt och kommer avslutas 2020.

Brett samarbete

X-MINE finansieras av EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. I projektet samarbetar fjorton partners med representanter från näringsliv, myndigheter och universitet och högskolor i nio länder – Finland (VTT Oy, Advacam Oy), Polen (Antmicro Sp.zo.o.), Bulgarien (Assarel Medet Jsc.), Tjeckien (Advacam s.r.o.), Grekland (Hellas Gold S.A.), Cypern (Hellenic Copper Mines Ltd), Rumänien (Institutul Geologic Al Romaniei), Sverige (Sveriges geologiska undersökning, Lovisagruvan,  Bergskraft, Uppsala Universitet och Orexplore) och Australien (Swick Mining Services Ltd). Koordinator för projektet är finska VTT (Teknologiska forskningscentralen AV).

Projektet ger deltagarna en unik möjlighet att samarbeta över ämnes- och landsgränser. Här möts organisationer som arbetar med prospektering och mineralproduktion, geologisk kartläggning, avancerade innovativa analysinstrument och processbaserad teknik. Det är också en mötesarena för att utbyta erfarenheter kring olika geologiska förutsättningar, undersökningsmetoder och produktionsförhållanden.

Projektet har en total budget på 11,9 miljoner euro varav EU (via Horizon 2020) bidrar med 9,3 miljoner euro.

Mer om Horizon 2020

Horizon 2020 är hittills EUs största forsknings- och innovationsprogram, som under en period på sju år fördelar totalt närmare 80 miljarder euro direkt till olika forsknings och utvecklingsprojekt. Syftet med Horizon 2020 är att skapa förutsättningar för nya genombrott och upptäckter genom att bra idéer kan vidareutvecklas hela vägen från forskningsmiljöer och laboratorier till att implementeras på marknaden.

Läs mer om X-MINE (länk till www.xmine.eu)