På bilden syns en helikopter som flyger. Under helikopter hänger ett stort mätinstrument.

Foto: SGU.

19 september 2017

Helikopterburna mätningar i Halland

Under oktobermånad utför SGU helikopterburna mätningar i Halland. Undersökningarna görs i syfte att öka kunskapen om grundvattenförhållandena och områden som kan vara av intresse för dricksvattenförsörjningen.

Mätningarna finansieras av SGU och görs i samråd med Laholm, Båstad och Falkenberg kommun samt Länsstyrelsen i Hallands län. Liknande undersökningar utfördes på Gotland 2013 och 2015 samt på Öland 2016. 

Undersökningarna syftar till att få fram ett bättre hydrogeologiskt underlag för bland annat vattenförsörjningsplanering. Undersökningarna ger även information om förekomst av salt grundvatten, om mäktighet och utbredning av grundvattenförande bergarter och jordlager. 

Kartläggning av grundvattentillgångar i Halland

Mätningarna i Halland utförs som en följd av den rådande vattenbristen i sydvästra Sverige. Undersökningen görs som en del av SGUs kartläggning av grundvattentillgångar i Sverige.

I samråd med Laholm, Båstad och Falkenberg kommun, samt Länsstyrelsen Halland län, har SGU valt att i detta skede undersöka två områden i Halland. I båda områdena finns det skäl att anta att grundvattentillgångarna är goda, exempelvis är jorddjupen lite större. Projektet syftar inte bara till att hitta nya platser för den allmänna vattenförsörjningen, utan också till lantbruket och den enskilda vattenförsörjningen i Halland. Totalt undersöks cirka 300 km2.

Undersökningarna förväntas ta två veckor och pågå under veckorna 40-41. En noggrannare tidsplan för respektive område kommer att läggas upp på SGUs webbplats i slutet av september. Antalet dagar beror framförallt på väderförhållandena och kan därmed ändras under tiden.

Så går de flygburna mätningarna till

Helikoptermätningarna utförs av det danska företaget SkyTEM Surveys ApS, med gedigen internationell erfarenhet. Undersökningen görs med ett geofysiskt instrumentsystem som bygger på elektromagnetiska mätningar via mätutrustning som hänger på en stor ram under en helikopter. Helikoptern flyger på cirka 70 meters höjd med ramen på cirka 30 meters höjd. Mätningarna görs utmed parallella linjer på 200 meters avstånd.

Med hjälp av de elektromagnetiska vågorna mäts den elektriska resistiviteten i marken och metoden ”ser ner” i marken till cirka 200 meters djup med relativt god upplösning. Fördelningen av den elektriska resistiviteten i berggrunden och i jordlagren ger en god uppfattning om ett områdes geologiska uppbyggnad. Det är framför allt skillnader i porositet mellan olika geologiska enheter, liksom deras innehåll av lera och vatten, som påverkar den elektriska resistiviteten. Genom att analysera markens reaktion på de elektromagnetiska vågorna kan man skapa en tredimensionell geologisk modell för det undersökta området och även få en uppfattning om skillnader i grundvattenförhållanden.

Utvärdering av resultat

Efter att mätningarna utförts behandlas och samtolkas mätresultaten med tillgänglig geologisk information. Den inledande bearbetningen av mätdata utförs av SkyTEM Surveys ApS och SGU. Därefter utvärderar och tolkar SGU fram det slutliga resultatet, vilket kommer att göras under 2018.

Hallands geologi och förekomsten av grundvatten

I området mellan Laholm och Båstad utgörs berggrunden av kalksten avlagrad norr om Hallandsås. Utbredningen och mäktigheten på kalkstenen är inte känd i detalj, den utnyttjas inte för grundvattenuttag mer än för några enstaka enskilda brunnar, men bedöms kunna ha en god regional potential för vattenförsörjning. Den överlagras av mäktiga jordlager (40-60 m), vilka i området närmast Hallandsås har en mycket god vattenföring. Ute på slättområdet förekommer i huvudsak leriga sediment i markytan. Området kan utgöra en viktig del för vattenförsörjningen för Båstad och Laholms kommuner.

Undersökningsområdet i Falkenbergs kommun är beläget centralt i kommunen och till största delen under nivån för högsta kustlinjen (cirka 65 meter över havet). Området är valt för att det förekommer betydande sand- och grusförekomster både i markytan eller som är täckt av lera. Hur dessa har kontakt med varandra samt vilka grundvattentillgångar som finna i dessa sand- och grusbildningar förväntas undersökningarna kunna bidra att svara på. Då jordlagren i Falkenbergsområdet underlagras av kristallin berggrund innebär undersökningen också en test av undersökningsmetoden för denna typ av berggrund.