En blå skylt med texten "Grundvattnet"

Foto: Britt-Marie Ek, SGU

2 oktober 2017

Ökad risk för framtida vattenbrist kräver att samhället agerar

Trots att vi i framtiden överlag får större nederbördsmängder minskar bildningen av grundvatten i stora delar av landet. För att säkra dricksvattenförsörjningen måste samhället agera, visar en ny SGU-rapport.

Trots att större nederbördsmängder väntas i framtiden kan man räkna med en minskad grundvattenbildning, framför allt i de sydöstra delarna av Sverige. Orsaken är en ökad temperatur som i sin tur ger en längre vegetationsperiod och ökad avdunstning. Det innebär att perioden på året då grundvatten bildas förkortas.

– Ökade nederbördsmängder tryggar inte vattenförsörjningen. Samhället kommer att bli mer beroende av när på året nederbörden faller och av jordens naturliga förmåga att kunna lagra grundvatten, säger David Eveborn, grundvattengeolog på SGU.

Rapportens slutsats är att klimatförändringarna gör att samhället aktivt måste agera för att säkra den framtida dricksvattenförsörjningen. Därför måste kunskapen om sårbarheten i den lokala vattenförsörjningen öka.

– Det underlag som redan finns behöver uppdateras, förbättras och utökas. Sveriges dricksvattenproducenter, länsstyrelser och andra berörda aktörer behöver i större utsträckning förses med verktyg och vägledning för sin planering, säger David Eveborn.

I rapporten föreslår SGU ett antal åtgärder för att förbättra en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning:

  • Att mer medel avsätts för tillämpad hydrogeologisk forskning och utveckling.
  • Att SGU tillsammans med SMHI tar fram ett fördjupat beräkningsunderlag kring grundvattenbildning som stöd för planering på främst regional och lokal nivå, både i nuvarande och i ett framtida klimat.
  • Att man i linje med dricksvattenutredningen upprättar regionala och lokala vattenförsörjningsplaner samt regionala materialförsörjningsplaner.
  • Att SGU tar fram råd och anvisningar för hur bedömningar och beräkningar av grundvattenbildning och magasinerande förmåga bör genomföras, för att säkerställa ett långsiktigt hållbart uttag av grundvatten på lokal nivå.
  • Att SGU tar fram råd kring hur man lokalt kan öka grundvattenbildning och magasinerande förmåga i samband med dricksvattenförsörjning.
  • Att kartläggning och övervakning av Sveriges grundvattenresurser utökas och stärks.
  • Att regeringen, utifrån den nya situation Sverige befinner sig i avseende framtida vattenförsörjning generellt och dricksvattenförsörjning speciellt, genomför en ny vattenprisutredning för att säkra finansiering av nya kunskapsunderlag och nya åtgärder.
  • Att det utreds hur kommunerna kan beställa lokalt anpassat beslutsunderlag från nationella myndigheter som exempelvis SGU.

Läs rapporten här (pdf)

Läs mer om SGUs arbete med grundvattnet