Foto: Sarah Josefsson, SGU

6 november 2017

Organiska föroreningar i sediment

SGU har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram en uppdaterad tabell över halter av organiska miljöföroreningar i svenska marina sediment.

Den uppdaterade tabellen omfattar fler ämnen än tidigare, till exempel tennorganiska föreningar och PBDE (polybromerade difenyletrar). Den tidigare klassningen fanns i tabell 30 i Naturvårdsverkets rapport 4914 "Bedömningsgrunder för miljökvalitet – Kust och hav" från 1999.

Läs rapporten här

Senast granskad 2017-11-06

Kontaktperson

  • Sarah Josefsson

    Telefon: 018-17 90 14
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering marin miljö
    Skicka e-post