Foto av sand på havsbottnen.

Havssand

Foto: SGU.

28 november 2017

Havssand – ett tänkbart alternativ till naturgrus

Fortsatt uttag av naturgrus för byggande kan utgöra ett hot mot vårt grundvatten, vilket gör att det finns ett behov av att hitta ersättningsmaterial. Mot den bakgrunden arbetar SGU med att undersöka om uttag av havssand kan vara ett mer hållbart alternativ till uttag av naturgrus på land.

På land är naturgrusavlagringar ofta viktiga grundvattenreservoarer och naturgrus har på så sätt stor betydelse för vår dricksvattenförsörjning.  I tillägg utgör också naturgruset ofta viktiga landskapsformationer som är betydelsefulla för både människor och natur. Av dessa anledningar bör uttag av naturgrus på land minska och ersättas med mer hållbara alternativ.

– SGU undersöker om havssand kan vara ett hållbart alternativ till att utvinna naturgrus på land och därmed säkra våra grundvattenförekomster samt bevara natur- och kulturvärden, säger Johan Nyberg, maringeolog på SGU.

Alternativet till att använda naturgrus bör i första hand vara krossat berg och i den mån det är möjligt återvunnet material. Men i de fall där dessa material inte kan ersätta naturgrus behövs andra hållbara alternativ.

I det här sammanhanget har SGU i samarbete med Havs- och Vattenmyndigheten undersökt om utvinning av havssand i Sverige kan vara ett hållbart alternativ till uttag av naturgrus på land. I uppdraget redovisas områden där eventuella sanduttag kan vara möjliga med hänsyn till naturvärden, geologiska faktorer och hur uttagen kan ske för minsta möjliga negativa miljöpåverkan.

I Sverige finns för närvarande ett tillstånd för uttag av havssand. Det är för Ystads kommun, som får ta upp en begränsad mängd sand från havsbotten vart tredje år till 2020 för att lägga på två stränder, så kallad, strandfodring, och därigenom förhindra erosion. Området där sanden tas upp är begränsat i storlek och beläget på Sandhammarbanken, cirka 25 kilometer sydost om Ystad. Tillståndet är förenat med ett antal villkor för hur täktverksamhet och miljöövervakning ska utföras för minimal miljöpåverkan, och följer internationella havsforskningsinstitutets (ICES) riktlinjer för uttag av havssand. Exempelvis används så kallad släpmuddringsteknik för att undvika att djuphålor och stillastående bottenvatten uppkommer. Verksamheten har också ett fysiskt och biologiskt kontrollprogram. Om skadeverkningar uppträder kommer verksamheten avbrytas

Om tillstånd för uttag av havssand i Sverige

Sandtäkt till havs i Sverige är inte förbjudet, men alla uttag av havssand i Sverige prövas först rättsligt enligt kontinentalsockellagen och miljöbalken. Ett tillstånd till utvinning av havssand får inte lämnas om verksamheten kommer att försämra livsbetingelserna för någon djur- eller växtart som är hotad, sällsynt eller som kräver hänsyn av någon annan anledning. Eventuella ansökningar och framtida uttag kommer prövas och göras enligt internationella havsforskningsrådets (ICES) riktlinjer. Riktlinjerna är baserade på ett hållbart användande av resursen i syfte att säkerställa möjligheten till ett snabbt fysiskt och biologiskt återhämtande samt med målsättningen att lämna området i det fysiska skick det hade innan utvinningen. Det innebär ibland annat att sanden ska utvinnas med släpmuddring, vilket är betydligt mer skonsamt än den tidigare använda metoden sticksugsmuddring .

Läs mer om förutsättningar för utvinning av havssand

Läs mer om SGUs arbete för en hållbar materialförsörjning

 

Senast granskad 2017-11-28