Kärstin Malmberg Persson

13 november 2017

Erosionsförhållanden längs Sveriges kust

SGU har sammanställt en karta som visar erosionsförhållanden längs Sveriges havskust och längs Vänerns och Vätterns kust.

Kartan ger en översiktlig bild av erosionsförhållandena runt Sveriges kust. Den visar hur allvarlig erosionen är och hur snabbt den går. Bedömningarna baseras på bland annat jordarter i strandzonen och terrängförhållanden.

På kartan har kustlinjen delats in i fyra klasser. Pågående betydande erosion i lösa jordlager innebär tydliga spår av betydande erosion. Hit hör till exempel flera av Skånes sandstränder och stränder runt södra Vättern. 110 km (0,7 %) av Sveriges kust hör till denna kategori.

Större delen av Sveriges kust (93 %) har betecknats som I huvudsak ej erosionskänslig strand. Dessa sträckor är bland annat klippstränder och moränstränder samt stränder som ligger skyddat i vikar eller i skärgårdar.

Riksöversikt stranderosion - karta över Sverige.
Riksöversikt stranderosion.

Havsnivån förväntas stiga med upp till en meter till år 2100, vilket gör att fler stränder kan antas komma att utsättas för stranderosion. För större delen av Sveriges kust kommer en stigande havsnivå att motverkas av landhöjningen. I sydligaste Sverige har landhöjningen dock avklingat och är nära noll. Där utgörs också stränderna till stor del av lösa, lätteroderade sediment och problemen med stranderosion är påtagliga redan idag.

Mer information och en nedladdningsbar karta i skalan 1:1 miljon finns här:

Översikt av Sveriges stranderosion

Senast granskad 2017-11-14