November

 • Sveriges berggrund i mer detaljerad kartvisare

  SGU har tagit fram en ny mer detaljerad kartvisare över Sveriges berggrund med geologisk information i skala från 1:50 000 till 1:250 000.

  29 november 2017

 • Havssand – ett tänkbart alternativ till naturgrus

  Fortsatt uttag av naturgrus för byggande kan utgöra ett hot mot vårt grundvatten, vilket gör att det finns ett behov av att hitta ersättningsmaterial. Mot den bakgrunden arbetar SGU med att undersöka om uttag av havssand kan vara ett mer hållbart alternativ till uttag av naturgrus på land.

  28 november 2017

 • Temadag om kritiska metaller och mineral

  På fredag den första december arrangeras en seminariedag i Uppsala om de omtalade och globalt efterfrågade kritiska metallerna och mineralen.

  27 november 2017

 • Förslag på bättre planering av marken under ytan

  Det saknas idag en övergripande styrning för användning av undermarken. Därför föreslår SGU och Trafikverket ett antal åtgärder för att uppnå en mer hållbar användning av undermarken - och därmed bidra till attraktiva och smarta städer.

  24 november 2017

 • Grundvattennivåer i november

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är fortfarande normala eller över de normala för årstiden i hela landet. I de stora magasinen är nivåerna under eller mycket under de normala i stora delar av landet.

  22 november 2017

 • Ny jordartsdata för delar av Sverige

  Nu finns beskrivningar till jordartskartor för områden i Sälenfjällen och längs Skorpedsåsen i Örnsköldsvik. Vi har också uppdaterat jordartsinformationen för bland annat Umeå i Västerbottens län och för grundvattenförekomster i Skånes, Värmlands, Gävleborgs, Dalarnas, Jämtlands och Västernorrlands län.

  16 november 2017

 • Erosionsförhållanden längs Sveriges kust

  SGU har sammanställt en karta som visar erosionsförhållanden längs Sveriges havskust och längs Vänerns och Vätterns kust.

  13 november 2017

 • Högtryck på Grundvattendagarna

  Den 7-8 november samlades Sveriges grundvattenexperter i Uppsala för att ta del av ett femtiotal seminarier och presentationer om aktuella erfarenheter och rön inom grundvattenområdet.

  10 november 2017

 • Organiska föroreningar i sediment

  SGU har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram en uppdaterad tabell över halter av organiska miljöföroreningar i svenska marina sediment.

  6 november 2017

 • Metallpriser i oktober

  Under oktober rörde sig metallpriserna både upp och ned, men för hela perioden blev det små förändringar. Efterfrågan på material för fordonsbatterier bidrog till en prisökning hos flera metaller, bland annat för litium, nickel, tenn och grafit.

  1 november 2017