Provtagning av grundvatten.

Provtagning av grundvatten.

Foto: Anders Damberg.

23 mars 2017

Grundvattennivåer i mars

Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan februari stigit i större delen av Götaland och Svealand medan de har sjunkit något i Norrland, vilka är normala förändringar för årstiden. Stora områden i östra delarna av mellersta och södra Sverige har nivåer mycket under det normala i både små och stora grundvattenmagasin.

I de små grundvattenmagasinen har nivåerna i Götaland och Svealand sedan februari stigit med cirka 20 centimeter. I större delen av Norrland har nivåerna sjunkit med några få centimeter. Förändringarna är i stort sett normala för årstiden.  I stora delar av landet är grundvattennivåerna i de små magasinen under de normala för årstiden. De inre delarna av Götaland och de sydöstra delarna av Norrland har nivåer mycket under de normala, medan nivåerna i norra Norrland och nordvästra Götaland är över eller mycket över de normala.

När det gäller de stora grundvattenmagasinen är situationen i stort sett oförändrad jämfört med februari månad. Nivåerna för dessa är under eller mycket under de normala i stora delar av landet. Ett undantag är nordligaste Norrland där grundvattennivåerna är över eller nära de normala. 

Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland har tunt eller obefintligt snötäcke och där förväntas därför inte någon betydande grundvattenbildning under den närmaste månaden. Stora nederbördsmängder behövs därför för att få ett gott utgångsläge inför den varma årstiden, särskilt i de områden där nivåerna är under eller mycket under de normala.

Fakta: Grundvattenbildning före sommaren

Det mesta av grundvattenbildningen sker under den kalla årstiden eftersom avdunstningen då är liten och huvuddelen av nederbörden kan bilda grundvatten. Under sommaren däremot brukar huvuddelen av nederbörden avdunsta eller tas upp av växterna. Utgångsläget inför sommaren har stor betydelse för grundvattentillgången under hela sommaren, eftersom man brukar få vänta till hösten innan någon betydande grundvattenbildning brukar äga rum. Under sommaren får man förenklat uttryckt använda det förråd av grundvatten som har byggts upp den kalla årstiden. 

Bilden visar tre Sverigekartor med grafik över grundvattensituationen i Sverige för mars månad 2017.

SGU.

 

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.