Provtagning av grundvatten.

Provtagning av grundvatten.

Foto: Anders Damberg.

23 maj 2017

Grundvattennivåer i maj

En fortsatt nederbördsfattig vår har förvärrat situationen sedan förra månaden och stora områden i Svealand och Götaland har nivåer mycket under de normala för årstiden. Endast de västra och norra delarna av Sverige har nivåer nära de normala eller över de normala. Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan april fortsatt sjunka i större delen av Götaland och östra Svealand medan de har stigit i norra Norrland.

I de små grundvattenmagasinen har nivåerna i Götaland och Svealand sedan april sjunkit med cirka 20 centimeter. I norra Norrland har nivåerna stigit med över en meter i samband med snösmältning. Förändringarna är i stort sett normala för årstiden.

I stora delar av landet är grundvattennivåerna i de små magasinen under eller mycket under de normala för årstiden. Större delen av Götaland, Svealand samt sydöstra Norrland har nivåer som är under eller mycket under de normala. Gotland, södra Götaland, delar av Norrland, samt de västra delarna av landet har nivåer som är nära de normala. I nordvästra Norrland är nivåerna över de normala.

Grundvattensituationen i de stora grundvattenmagasinen har förvärrats ytterligare sedan april månad. Ett flertal mätstationer visar nivåer nära de lägsta uppmätta någonsin för årstiden. Nivåerna är under eller mycket under de normala i större delen av landet. Nordligaste Norrland har grundvattennivåer nära de normala.

Stora delar av Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland har låga nivåer i både små och stora grundvattenmagasin. Under sommaren brukar nederbörden avdunsta eller tas upp av växterna. Troligtvis kommer en återhämtning av grundvattennivåerna först att kunna ske till hösten.

De låga grundvattennivåerna bedöms påverka många som har egen brunn. Den kommunala vattenförsörjningen kan påverkas beroende på lokala förhållanden.

Det finns mer information på SGUs webbplats om hur du tar hand om din brunn. Anläggning av brunn

Ladda ner PDF med kartorna

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Läs mer om SGUs arbete med grundvattnet