SkyTEM

17 maj 2017

Flygmätningar visar intressanta områden för nya vattentäkter på Gotland

SGU har i en ny rapport utvärderat hur flygburna geofysiska mätningar kan användas för att bedöma grundvattenförhållanden på Gotland. Tre nya områden som kan vara intressanta för framtida vattentäkter har identifierats.

SGU utförde under hösten 2015 helikopterburna elektromagnetiska mätningar (TEM) på Gotland för att kartlägga de geologiska förhållandena i tre dimensioner i fyra områden; Stenkyrka-Lärbro-Hejnum, Åminne-Ala, Stånga-Burs samt Sudret. Huvudsyftet med mätningarna var att få använd­bar information om jordlagrens och berggrundens uppbyggnad, med fokus på identifiering och avgränsning av grundvattenmagasin och salt grundvatten.

Nu visar SGUs tolkning av de geofysiska mätningarna att det i tre av områdena, Stenkyrka-Lärbro-Hejnum, Åminne-Ala och Stånga-Burs, finns intressanta områden för större grundvattenuttag. Det fjärde undersökningsområdet, Sudret, bedöms vara mindre intressant för en framtida dricksvattentäkt.

Resultatet av flygmätningarna utgör en avgränsning av intressanta områden. För mer exakta bedömningar av uttagsmängder, grundvattenbildning med mera behövs kompletterande undersökningar.

Läs rapporten ”SkyTEM-undersökningar på Gotland, del 2”här  (OBS 73 MB)

Den nya rapporten är den andra delen av rapporten ”SkyTEM-undersökningar på Gotland”. Läs första delen av rapporten från mars 2015 här

På uppdrag av Region Gotland har SGU nyligen också undersökt möjligheten att öka grundvattenbildningen vid befintliga vattentäkter på Gotland. Läs mer här

 

Kartan visar de fyra undersökta områdena Stenbro-Lärbro-Hejnum, Åminne-Ala, Stånga-Burs och Sudret.

De fyra undersökta områdena på Gotland.