Långban. Foto.

Foto: Erik Jonsson/SGU.

29 juni 2017

SGU har fått ett nytt regeringsuppdrag att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor

Regeringen har gett tio myndigheter i uppdrag att utarbeta vägledande strategier för respektive myndighets arbete med kulturmiljöfrågor. Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att stödja myndigheternas arbete, ansvara för en gemensam dialog och erfarenhetsutbyte när man tar fram och genomför strategierna.

– Det krävs en helhetssyn på kulturmiljön för att dess värden fullt ut ska tas till vara i samhällsutvecklingen, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i regeringens pressmeddelande.

Syftet med uppdraget är att myndigheterna ska utarbeta ett mer samlat och strategiskt förhållningssätt till hur deras verksamheter påverkar kulturmiljön och bidrar till de nationella kulturmiljömålen och att därigenom skapa bättre förutsättningar att tillvarata den potential som kulturmiljön utgör för ett hållbart samhälle. Strategierna ska belysa hur myndigheternas arbete med befintliga uppgifter även bidrar till relevanta nationella kulturmiljömål.

Uppdraget ska rapporteras av respektive myndighet till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2019.

De tio myndigheterna som fått uppdraget av regeringen är Boverket, Fortifikationsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Statens jordbruksverk, Sveriges geologiska undersökning, Tillväxtverket och Trafikverket.

Uppdrag till 10 myndigheter att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor.