20 juni 2017

Ny tjänst varnar för vattenbrist

Nu lanseras tjänsten ”Risk för vattenbrist”, som har tagits fram i ett samarbete mellan SGU och SMHI för att underlätta förberedelser inför en eventuell vattenbrist.

Tjänsten har tagits fram mot bakgrund av att det vid låga grund- och ytvattennivåer är viktigt för allmänheten att hålla sig uppdaterad och – om situationen kräver – medverka till att spara vatten. Genom att sprida information om vattensituationen kan olika samhällsaktörer bidra till en ökad beredskap inför en eventuell vattenbrist. Tjänsten gäller för både grundvatten och ytvatten (sjöar och vattendrag).

– Lägesbeskrivningen av grundvattennivåerna är ett viktigt stöd för bedömningen av risk för vattenbrist och bidrar till förståelsen för att grundvattnet är en del av vattnets kretslopp, säger Bo Thunholm, grundvattengeolog på SGU.

Grundvattennivåer reagerar långsamt och riskbedömningen för grundvatten uppdateras därför en gång i månaden, medan riskbedömningen för ytvatten kommer att uppdateras en gång i veckan. Den första riskbedömningen publiceras på SMHI:s webbplats den19 juni.

Riskbedömningarna som tas fram gäller för större områden, det vill säga inte enskilda brunnar eller mindre grundvattenmagasin och sjöar. Syftet är främst att ge underlag till kommuner och länsstyrelser. Tjänsten ger också allmänheten en översiktlig bild av läget.

När är det risk för vattenbrist?

Vattenbrist bestäms utifrån en bedömning av hur låg grundvattennivån är samt hur lågt vattenflödet är och hur det förväntas bli under sommarperioden. Grundvattennivåerna jämförs med nivåer som är normala för perioden. Vattenflödena jämförs med historiska värden och risk utfärdas om flödena förväntas ligga mycket lågt under en lång period i ett stort eller medelstort område, eller i områden som länsstyrelserna bedömt vara särskilt känsliga för vattenbrist.

Små och stora vattenmagasin

Under vår och sommar sker en stor avdunstning och vattenupptag från växtligheten, vilket innebär att det krävs mycket regn för att vattenmagasinen ska fyllas på så att sjöar och grundvatten kommer upp till normala nivåer igen. Små magasin och vattendrag stiger snabbare när det regnar och kan återhämta sig till normala nivåer på relativt kort tid. Större magasin reagerar däremot betydligt långsammare.