Juni

 • SGU har fått ett nytt regeringsuppdrag att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor

  Regeringen har gett tio myndigheter i uppdrag att utarbeta vägledande strategier för respektive myndighets arbete med kulturmiljöfrågor. Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att stödja myndigheternas arbete, ansvara för en gemensam dialog och erfarenhetsutbyte när man tar fram och genomför strategierna.

  29 juni 2017

 • Träffa SGU i Almedalen

  Havsplanering, kritiska metaller och mineral, kustzonsplanering, vattenbrist och klimatanpassning med hjälp av geodata. Det är några ämnen som diskuteras på SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor i Almedalen!

  27 juni 2017

 • Grundvattennivåer i juni

  Grundvattenläget är fortsatt allvarligt för Götaland, Svealand och södra Norrland där stora magasin har nivåer mycket under de normala för årstiden. Nivåerna har sjunkit i stora delar av landet medan de stigit på en del platser i norra Norrland och längs västkusten.

  21 juni 2017

 • Förorenade bottensediment fortfarande vita fläckar på kartan

  Bara en liten del av svenska havs- och sjöbottnar med misstänkta fibersediment har undersökts. Kvicksilver, DDT, PCB och dioxiner riskerar att spridas i ekosystemen, därför behövs fortsatt inventering, utveckling av riskbedömningar och åtgärdsmetoder.

  20 juni 2017

 • Ny tjänst varnar för vattenbrist

  Nu lanseras tjänsten ”Risk för vattenbrist”, som har tagits fram i ett samarbete mellan SGU och SMHI för att underlätta förberedelser inför en eventuell vattenbrist.

  20 juni 2017

 • Regeringen satsar stort på arbetet med Sveriges grundvatten

  Mot bakgrund av sjunkande grundvattennivåer satsar regeringen 200 miljoner kronor för att förebygga torka och fördjupa kartläggningen av grundvattenresurserna, där en del av satsningen går till SGU för kartläggning av grundvatten i utsatta områden.

  19 juni 2017

 • Unik studie om geoturism

  Värdet av geologisk mångfald är relativt okänt. Likaså har få studier gjorts av geoturism. Hur stor del av turismen i Sverige är geoturism? Är man en geoturist om man solar på stranden?

  19 juni 2017

 • Götalandsbanan - geologisk information mellan Göteborg och Jönköping

  Projekt Götalandsbanan är tänkt att skapa sammanhängande information om berg, jord och grundvatten i en korridor mellan Göteborg och Jönköping. Målet är att producera ett bra översiktligt planeringsunderlag för projektering och byggande. Nu har en slutrapport med kartbilagor publicerats.

  19 juni 2017

 • Ökad svensk malmproduktion under 2016

  Svensk malmproduktion ökade åter under 2016 efter en tillfällig minskning 2015, och produktionen av zink och silver blev den högsta någonsin. Bakom utvecklingen ligger bland annat en återhämtning av många metallpriser.

  12 juni 2017

 • Möt SGU i Almedalen

  Grundvattenbrist, havsplanering, kritiska metaller, geodata och klimatanpassning. Det är några av de ämnen som avhandlas på SGUs seminarier i Almedalen 2017. Välkommen till SGU i Visby 3/7 till 5/7!

  9 juni 2017

 • Metallpriser i maj

  Prisnedgången på järnmalmspellets har stannat upp och priset har ökat något i maj. Stort globalt utbud har däremot hållit igen priserna på annan järnmalm (fines). En nedgång i bilproduktionen bidrar samtidigt till låg efterfrågan på basmetaller som bly och zink.

  7 juni 2017

 • Samarbete mellan myndigheter för att minska riskerna med högfluorerade ämnen

  SGU har tillsammans med 36 andra myndigheter och forskningsinstitutioner undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om att samarbeta för att minska riskerna och öka kunskapen om PFAS.

  1 juni 2017