26 juli 2017

Grundvattennivåer i juli

Grundvattenläget är i stort sett oförändrat och fortsatt allvarligt för stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland, som har nivåer som är mycket lägre än vad som är normalt för årstiden. Nivåerna har som väntat sjunkit i stora delar av landet, medan de stigit på en del platser i norra Norrland.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har i större delen av landet sjunkit med omkring 30 cm. På flera platser har sänkningen varit större än 50 cm. Det är framför allt i stora delar av södra Sverige som nivåerna är under eller mycket under de normala för årstiden. Området med låga nivåer har utvidgats något jämfört med förra månaden och omfattar nu även delar av västra Götaland. I Götalands kustområden är dock nivåerna, med undantag för de nordöstra delarna, nära de normala. I motsats till övriga landet har nivåerna i norra Norrland stigit på många håll tack vare regn och snösmältning. I övre Norrland är nivåerna nära eller över de normala för årstiden.

Grundvattensituationen i de stora grundvattenmagasinen är mycket lik situationen för juni månad. Nivåerna är under eller mycket under de normala i större delen av landet och har som regel sjunkit eller förblivit i stort sett oförändrade. Bottenrekord för årstiden noterades vid tio av SGUs observationsplatser. Fem av dessa rekord var så kallade lägsta noteringar, vilket innebär att så låga nivåer inte har uppmätts sedan grundvattenmätningarna påbörjades i slutet av 1960-talet. I norra Norrland är dock grundvattennivåerna nära eller över de normala.  

Troligtvis kommer en återhämtning av grundvattennivåerna att kunna ske först till hösten. De låga grundvattennivåerna bedöms kunna påverka många som har egen brunn. Även den kommunala vattenförsörjningen kan komma att påverkas beroende på lokala förhållanden. 

Grundvattennivåer juli 2017 - kartor

Grundvattennivåer juli 2017.

 Ladda ner högupplöst karta

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

 

Läs mer om SGUs arbete med grundvattnet