13 juli 2017

En av de största satsningarna på grundvatten hittills

De senaste årens vattenbrist riskerar att accelerera och vi behöver få fram information både om var det finns nya potentiella grundvattentillgångar och mer information generellt om grundvattenmagasin och grundvattenbildning. Regeringen ger nu SGU i uppdrag att ta fram detaljerad information genom utökade hydrogeologiska undersökningar.

Behovet av information och kunskap om grundvattennivåer, grundvattenbildning m.m. har ökat och bedöms fortsatt att öka i takt med effekterna av klimatförändringarna. I år är grundvattennivåerna de lägsta sedan slutet av 1960-talet och de riskerar att bli ännu lägre. Klimatscenarier från SMHI och SGU visar att situationen som rådde under 2016 och den situation som vi riskerar i år, kan komma att upprepas ännu oftare i ett förändrat klimat. Det innebär också att kommuner och länsstyrelser behöver mer detaljerat hydrogeologiskt underlag för arbetet med dricksvattenförsörjning och klimatanpassning.

Mer information om grundvattnet i områden med vattenbrist

Uppdraget innebär att SGU under hösten 2017 utökar sin kartläggning till områden som idag har en ansträngd situation och där de geologiska förhållandena medger en effektiv kartläggning. Kartläggningen resulterar i detaljerad hydrogeologisk information, som kommuner och länsstyrelser bland annat kan använda vid projektering av vattentäkter.

I uppdraget ingår också att SGU ska göra en särskild förstudie om möjligheterna att samla in och på nationell nivå lagra data om grundvattennivåer som andra aktörer har tagit fram på regional och framför allt lokal nivå.

Uppdraget redovisas till Regeringskansliet den 1 december 2017.

Kartläggning på land och från luften

Kartläggningen kommer att ske med SGUs traditionella teknik och metoder men också med hjälp av ny teknik, s.k. TEM-mätningar, vilket innebär att elektromagnetiska mätningar görs från helikopter.

Den traditionella kartläggningen bygger på sammanställning av tidigare gjorda utredningar och analys av geologiska kartor. För att komplettera den redan befintliga informationen samlas även ny information in genom inventering av brunnar och källor, mätning av grundvattennivåer, geofysiska mätningar (främst seismiska sonderingar och georadar) och borrningar.

SGU har använt TEM-mätningar på både Öland och Gotland med mycket gott resultat. På Gotland har man bland annat identifierat lämpliga områden för nya grundvattentäkter och en ny vattentäkt på Fårö är i drift sedan 2016.

Stort fokus på grundvattnet framöver

Regeringen har aviserat ökade satsningar på SGUs arbete med grundvatten med närmare 30 miljoner kronor per år från och med 2018 och två år framåt (2018-2020). Detta ger SGU möjlighet att på olika sätt förstärka och utveckla både övervakningen av grundvattnet och höja kunskapen om grundvatten i ett föränderligt klimat.

- Det här möjliggör ett arbete som vi tror kan bidra till en bättre förståelse kring grundvatten, till exempel vad gäller bildning, sårbarhet och variationer i nivåer och kemi över tid. Genom att intensifiera arbetet med att identifiera och beskriva landets grundvattentillgångar, kan vi öka stödet till länsstyrelser och kommuners viktiga arbete med vatten- och materialförsörjningsplanering, säger Göran Risberg, chef för avdelningen mark och grundvatten vid SGU.

Arbetet med att planera inför den aviserade satsningen är i full gång och myndigheten avser bland annat att:

- bygga ut grundvattennätet, utveckla ytterligare digitala tjänster rörande grundvatten och frågor kopplade till övervakningen av grundvatten inklusive hantering av den ökade informationsmängden (grundvattennätet har i stort sett inte förändrats sedan övervakningen startade för drygt 50 år sedan). Detta kommer bland annat resultera i ökad kunskap och förståelse om till exempel grundvattnets variationer i både nivåer och kemi.

- ta fram underlag för att viktiga dricksvattentillgångar i Sverige ska kunna identifieras och säkras för framtiden. Detta görs bland annat genom både traditionell kartläggning och nyare metoder (TEM). Sådan information används av kommuner och länsstyrelser för att säkra vattenskyddsområden, planera vattenförsörjningen och – något som har blivit allt viktigare idag - minska sårbarheten inför kommande perioder av låga grundvattennivåer.

- presentera grundvatteninformationen i 3D. Detta framför allt för att möta den utveckling som sker inom samhällsbyggnad där 3D är ett verktyg i planeringsarbetet. 3D-information om grundvattnet behövs bland annat för att säkra grundvattenförsörjningen (till exempel i Skåne, Gotland och Öland), stimulera ett hållbart byggande i expansiva regioner där information om till exempel jorddjup och grundvattennivåer behövs.

SGU har redan påbörjat arbetet med 3D-modeller och får nu möjlighet att intensifiera arbetet med att skala upp försöksverksamheten till en utvecklad modell för insamling, modellering, förvaltning och tillhandahållande av 3D-geodata.

Mer information

Faktablad att ladda ned:

Grundvattenkartläggning - så här gör vi (pdf)
Grundvattennätet (pdf)
SGUs kartläggning av grundvatten i Sverige - redan gjort, pågående och planerad (pdf)

Länkar (mer information på SGUs webbplats):

Information om grundvattennivåer 
Miljöövervakning av grundvatten
Mer om SGUs grundvattenkartläggning  
Mer information om TEM-mätningarna på Gotland 
Mer om brunnar och dricksvatten inkl. kartvisare
Generell information om dricksvatten och grundvatten i Sverige
Vad är en vattenförsörjningsplan?
Hållbar materialförsörjning
SGUs miljömålsarbete - grundvatten
SGUs handlingsplan för klimatanpassning

Pressmaterial (foton och bilder om grundvattenkartläggningen)

SGU om satsningen - Göran Risberg, avdelningschef för mark och grundvatten (youtube) 

Externa länkar:

Läs regeringens pressmeddelande (regeringen.se)