Karin Grånäs/SGU

16 januari 2017

Nya regeringsuppdrag för 2017

I SGUs regleringsbrev för 2017 anges tio nya regeringsuppdrag: SGU ska bland annat utreda ett förbud mot landbaserad olje- och gasutvinning, hållbar råvaruförsörjning i ett globalt perspektiv samt att ta fram kunskapsunderlag för grundvattenbildning respektive koldioxidlagring.

De nya uppdragen:

  • SGU ska i ett fortsatt uppdrag uppdatera och avrapportera det aktuella kunskapsläget för geologisk lagring av koldioxid.
  • SGU ska se över hur man kan bidra till Sveriges politik för global utveckling dels inom ramen för den egna verksamheten, dels i samarbete med andra aktörer. Uppdraget ska bidra till att utveckla ett hållbart nyttjande av mineralresurser inom såväl primär som sekundär utvinning av metaller.
  • SGU ska i samverkan med Naturvårdsverket och berörda aktörer delta i arbetet med FN:s system för klassificering av råvaror (UNFC).
  • Mot bakgrund av hur ett förändrat klimat påverkar grundvattnet och samhällets vattenbehov ska SGU uppdatera kunskapsunderlaget om grundvattenbildning och vattenbalansberäkningar i Sverige.
  • SGU ska utreda vad ett förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas innebär och beskriva konsekvenserna av ett eventuellt förbud.
  • SGU ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten. SGU ska med stöd av Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter.
  • Med utgångspunkt i den nationella geodatastrategin ska SGU ta fram en grundläggande och långsiktig plan för den kartläggande verksamheten för perioden 2018–2024.
  • I regleringsbrevet ges även ett särskilt uppdrag till Bergsstaten, som ska utveckla en metodik för systematiskt granskningsarbete och tillsyn av de undersökningsarbeten som bedrivs med tillstånd enligt minerallagen och mineralförordningen. Bergsstaten ska beskriva de faktorer som föranleds av de senaste ändringarna i minerallagen respektive effekter av övergångsbestämmelser med anledning av dessa. Inom ramen för arbetet ska Bergsstaten redovisa det behov av såväl utökade finansiella som personella resurser som ett genomförande av metodiken medför.
  • Som tidigare kommunicerats ska SGU också i ett regeringsuppdrag undersöka möjligheterna till en expansion och utveckling av Mineralinformationskontoret i Malå. 

Läs mer om SGUs regeringsuppdrag

Läs SGUs regleringsbrev för 2017 (länk till Ekonomistyrningsverkets webbplats)