Fjällnejlika tål höga kopparhalter och kan indikera förekomst av kopparmalm.

Foto: SGU.

9 januari 2017

Nya forskningsprojekt stöds av SGU

SGU delar varje år ut medel som stödjer tillämpad geovetenskaplig forskning. Under 2017 inleds sex nya forskningsprojekt.

SGU ger stöd till tillämpad geovetenskaplig forskning och riktad grundforskning vid svenska universitet och högskolor. Syftet med forskningsstödet är att möta samhällets behov av tillämpad geologi och bidra till en hållbar utveckling. Sista ansökningsdag för medel till externa FoU-projekt var den 15 september 2016. 29 ansökningar kom in.

Ansökningar bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet, samhällsrelevans och innovationshöjd av SGUs FoU-råd, dessutom görs en relevansbedömning av SGUs geoavdelningar, innan beslut tas av generaldirektören. Sex nya projekt och sju fortsättningsprojekt beviljades medel.

Nya projekt som beviljats forskningsmedel

 • Helena Alexandersson, Lunds universitet – En förbättrad Weichsel-kronologi för norra Sverige
 • Peter Hedin, Uppsala universitet – The deformation style and its change across the allochton-basement transition in the Scandinavian Caledonides studied by high-resolution seismics
 • Pär Weihed, Luleå tekniska universitet – Structural vectoring of mineralized systems in northern Norrbotten
 • Changxun Yu, Linnéuniversitetet – Unravelling the episodic hyper-enrichments on Mn in suspended particulate matter in a boreal estuary receiving acidic metal rich drainage
 • Jon Petter Gustafsson, Sveriges Lantbruksuniversitet – Phosphorus speciation and apatite weathering in Swedish soils
 • Roland Barthel, Göteborgs universitet – The status and future of coastal groundwater – implications for groundwater quality and quantity under increased pressures

Fortsättningsprojekt som beviljats forskningsmedel

 • Auli Niemi,Uppsala universitet – Developing a geohydrogeological and geohydromechanical model for the Swedish deep borehole COSC-1 Site 
 • Karin Appelquist, CBI Betonginstitutet – Kvantifiering av mikrostrukturer och dess inverkan på sprickbildning i berg
 • Lars Rosenqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet AB – Påverkan av naturligt, organiskt material I GC-MS-analyser av petroleumförorenade jord- och vattenprover
 • Uwe Ring, Stockholms universitet – Testing tectonic concepts for the Seve Nappe Complex, Jämtland
 • Mark Johnson, Göteborgs universitet – Sedimentology, stratigraphy and genesis of the diverse hummocky landforms of the southern Swedish highlands: a key to understanding the deglaciation of southern Sweden
 • Per Möller, Lunds universitet – A glacial-geologic enigma: ice streams over south Scandinavia and no ice in the north. Is this a possible scenario?
 • Alireza Malehmir, Uppsala universitet – State-of-the-art geophysical and geological delineation of mineral deposits 

Mer om SGUs stöd till geovetenskaplig forskning