Bilden visar när citybanan byggdes i Stockholm. Vy över vattnet.

Foto: SGU.

14 februari 2017

Storstadsutveckling – behov av hållbar undermarksplanering

Mark är en bristvara i många städer. Undermarken är därför en viktig resurs för stadsutvecklingen, främst i storstäderna. SGU genomför därför en förstudie med syfte att föreslå och planera för åtgärder som ger bättre förutsättning för en hållbar undermarksplanering i storstadsområden.

Ett problem idag är att planeringen av den urbana miljön i stor utsträckning begränsas till markytan och därmed saknar den tredje dimensionen. Detta leder till att olika verksamheter, till exempel byggnader och infrastruktur, planeras och genomförs utan att man beaktar och följer upp de sammanlagda effekterna. Det är önskvärt att beskriva hur samhällsplaneringen kan förbättras för att uppnå en resurseffektiv, hållbar och långsiktig stadsutveckling.

På initiativ av regeringens miljömålsråd genomför nu Sveriges geologiska undersökning, SGU, en förstudie med syfte att föreslå och planera för åtgärder som ger bättre förutsättning för en hållbar undermarksplanering i storstadsområden. Fokus kommer att ligga på undermarken som resurs och på risker i samband med dess nyttjande, till exempel vad gäller grundvattnet. Förstudien ska vara klar under första halvåret 2017 och de föreslagna åtgärderna läggs fram 2017-2018. Förstudien görs i samarbete med Trafikverket och Boverket.

Förstudien utgår från en nulägesbeskrivning av både lagstiftning och relaterade förordningar samt praktisk planering av undermarken i svenska storstäder. En analys av hur lagstiftning och andra styrmedel bör utformas i framtiden kommer att ingå. Förstudien ingår i Miljömålsrådets åtgärder för att stärka miljöarbetet inom olika områden.

En viktig del av förstudien är att genom en enkät kartlägga de viktigaste intressenternas syn på och erfarenheter av undermarkens nyttjande. WSP Sverige AB har fått SGUs uppdrag att genomföra intressentenkäten.

 

Bilden visar transportinfrastruktur i undermarken mellan Vasaplan och Sergels torg, Stockholm. Citybanan och tunnelbanans blåa linje i bergtunnlar längst ner, röd och grön tunnelbana strax under markytan och allra överst befintliga biljetthallar. Citybanan öppnar för trafik sommaren 2017. Källa Trafikverket.

Bilden visar transportinfrastruktur i undermarken mellan Vasaplan och Sergels torg, Stockholm. Citybanan och tunnelbanans blåa linje i bergtunnlar längst ner, röd och grön tunnelbana strax under markytan och allra överst befintliga biljetthallar. Citybanan öppnar för trafik sommaren 2017. Källa: Trafikverket.

Grafik: Trafikverket.

Bilden visar transportinfrastruktur i undermarken mellan Vasaplan och Sergels torg, Stockholm. Citybanan och tunnelbanans blåa linje i bergtunnlar längst ner, röd och grön tunnelbana strax under markytan och allra överst befintliga biljetthallar. Citybanan öppnar för trafik sommaren 2017. Källa Trafikverket.