13 februari 2017

Kartläggning av Ångermanälvens bottenförhållanden

SGU har kartlagt bottenförhållanden i en del av Ångermanälven, från Näsåker i norr till Nyland i söder, för att ta fram geologiska underlag inför samhällets anpassning till ett förändrat klimat. Resultatet finns nu redovisat som en SGU-rapport.

Generellt består botten i de övre delarna av Ångermanälven av växellagrande lera, silt, sand och grus, och i de djupare delarna av isälvsavlagringar och morän. Längs hela sträckan förekommer skredärr på älvbotten, såväl i silt, sand, grus och sten som morän. Mellan Näsåker och Sollefteå är det i allmänhet en mer grovkornig bottenyta av sten och block i området, vilket kan bero på en mer ytnära berggrundsyta och rikare förekomst av morän. Från Sollefteå till Nyland förekommer mer rörliga sediment av sand och grus med sandvågor i bottenytan.

Syftet med bottenmätningarna i Ångermanälven är skapa ett geologiskt underlag över bottenförhållandena för tillämpningar i erosions- och stabilitetsberäkningar, lutningsanalyser och jorddjupsmodeller. Arbetet har gjorts mot bakgrund av att Statens geotekniska institut har identifierat Ångermanälven som ett av de vattendrag i Sverige som på grund av klimatförändringen är prioriterat för skredriskanalys.

Läs rapporten här (50 MB, pdf)