Magdalena Thorsbrink

22 februari 2017

Grundvattennivåer i februari

Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan januari sjunkit i större delen av landet. Stora områden i östra delarna av mellersta och södra Sverige har nivåer mycket under det normala.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan januari sjunkit med upp till 40 cm, undantaget enstaka platser i östra Svealand och östra Götaland där nivåerna har stigit med upp till 25 cm.

I stora delar av landet är grundvattennivåerna i de små magasinen för årstiden under de normala. Östra delarna av mellersta Sverige samt inre delarna av Götaland har nivåer mycket under de normala. I de västra delarna av landet från Bohuslän och norrut är nivåerna nära de normala. Norra Norrland har nivåer över eller mycket över de normala.

Grundvattensituationen i de stora grundvattenmagasinen är i stort sett oförändrad jämfört med januari månad. Nivåerna är under eller mycket under de normala i stora delar av landet. I norra Norrland är grundvattennivåerna över eller nära de normala. Även nordvästra Svealand har nivåer nära de normala.

Där nivåerna är mycket under de normala finns fortfarande risk för problem med grundvattentillgången för hushåll med egen brunn.

 

Grundvattennivåer i februari.

 

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.