SGU

5 december 2017

Besynnerliga bottenformer i Kalmarsund har fått sin förklaring

Vid maringeologiska undersökningar i Kalmarsund påträffades tidigare besynnerliga bottenformer i form av ”rännor”, som tidigare inte har beskrivits. En mer utförlig beskrivning av undersökningarna finns nu publicerad i en rapport.

Undersökningarna har visat att bottenformerna är erosionsrännor som skurit sig ner i äldre post­glaciala gyttjeleror. Ovanpå dessa uteroderade bottenformer har sedan lager av nutida (recenta) gyttjeleror sedimenterat. Erosionsrännorna är uppemot fyra meter djupa och återfinns normalt med 20 - 30 meters mellanrum. De följer ungefärligen riktningen på Kalmarsund med vissa avvikelser.

Erosionsrännorna tros ha skapats under två olika bildningsprocesser. Rännornas huvudform har eroderats fram av bottenströmmar med höga hastigheter, följt av lugnare perioder då yngre postglaciala gyttjeleror har kunnat sedimentera igen och draperats över rännorna.

Ett korsande mönster kan ses på många ställen. Det kan tyda på att erosionsrännorna inte är frameroderade vid samma tillfälle utan vid olika tillfällen och under särskilt starka strömmar från något olika riktningar. Mönstret med korsande rännor avspeglar alltså olika generationer av erosion. Det är svårt att uppskatta när dessa processer började, men förmodligen skedde det för cirka 3 000 - 5 000 år sedan. Det var först då som landhöjningen hade gjort Kalmarsund så smalt att de kraftiga strömmar som krävs för bildningen har kunnat uppstå.

Läs rapporten Maringeologiska undersökningar av erosionsrännor i Kalmarsund (pdf, nytt fönster)

Se en animerad film av erosionsrännorna (nytt fönster, youtube)

Senast granskad 2017-12-05