25 april 2017

Uppdaterad kartvisare för grundvattennivåer – nu med aktuella nivåer och grafer

SGU har uppdaterat kartvisaren för grundvattennivåer. Nu går det att se de senaste mätningarna tillsammans med min, max och medelnivå för respektive station.

Förutom att se metadata för respektive mätstation går det nu att se grafer i kartvisaren. Grundvattennivåer för automatiska stationer uppdateras dagligen medan manuella stationer uppdateras en till två gånger per månad. Det går även att ladda hem data för stationen.

För närvarande mäts grundvattennivåerna inom ett 70-tal områden i sammanlagt cirka 300 observationsrör. Mätningar utförs manuellt en till två gånger per månad eller automatiskt två till sex gånger per dygn.

Resultaten från mätningarna är användbara för referensändamål, prognoser, miljökontroll och resursberäkningar. När man använder nivådata för referensändamål är det viktigt att de platsspecifika egenskaperna i grundvattennätet så långt möjligt liknar den plats som är aktuell för jämförelser och att klimatförhållandena är likartade mellan platserna.

Syftet med att mäta grundvattennivåer på SGU är att studera tidsmässiga variationer i grundvattnets mängd och beskaffenhet, i förhållande till geologi, topografi och klimat. Information om exempelvis jordart, topografiskt läge och typ av grundvattenmagasin har stor betydelse för att bedöma grundvattennivåns variationsmönster. SGU har gjort mätningar av grundvattennivån sedan slutet av 1960-talet.

Länk till kartvisaren

Läs mer om SGUs arbete med grundvattnet