Foto: Stina Adielsson

SGU.

5 april 2017

Stort engagemang för grundvattenfrågor på nationell träff

Den 21–22 mars arrangerade SGU en träff om grundvattenövervakning. Ett 50-tal personer träffades i SGUs lokaler i Uppsala för att fördjupa sina kunskaper och utbyta erfarenheter.

Deltagarna kom i första hand från landets länsstyrelser, men även Havs och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och vattenmyndigheterna fanns representerade. Många av SGU:s egna anställda passade också på att inhämta information och mingla. Programmet bjöd på en blandning av föreläsningar och workshops.

Många av deltagarna uttryckte glädje över att få träffas och diskutera grundvattenfrågor. Ett stort engagemang för grundvattenfrågor märktes tydligt. Frågor och synpunkter kom i rask takt under hela träffen. En gemensam glädje över att grundvattenfrågor lyfts fram mer i samhället var också tydlig. Området har aktualiserats med anledning av de låga grundvattennivåer som vi ser i stora delar av landet just nu.

Grundvattenövervakningen behöver förändras

En stor diskussionspunkt under träffen var behovet av samordning av den nationella och regionala grundvattenövervakningen. I Sverige har vi traditionellt haft stor del av vår nationella grundvattenövervakning inriktad på opåverkade områden för att följa miljötrender i det stora perspektivet. Vattenförvaltningen handlar mer om att övervaka platser där det finns risk att god grundvattenstatus inte kan uppnås. Sverige fick hård kritik av EU-kommissionen efter den senaste rapporteringen inom vattenförvaltningen, framför allt på grundvattensidan. En anledning var bristen på miljöövervakningsdata som gör att det finns för lite underlag till statusklassificering av grundvattenförekomster. Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, vattenmyndigheterna och SGU jobbar tillsammans i projektet ”Full koll på våra vatten”. Det arbetet ska ge en helhetsbild av vad Sverige behöver förändra och utveckla, t.ex. inom grundvattenövervakningen.

SGU ger viktigt stöd till länsstyrelserna

Vid workshoparna som genomfördes framkom att SGU uppfattas som en mycket kompetent myndighet och att stödet från SGU är viktigt för länsstyrelsernas handläggare. Många sitter ensamma med grundvattenfrågorna på sitt län. Det märktes också en tydlig oro för att SGU kommer minska det stödet. Oron orsakas av det regeringsuppdrag SGU har som syftar till att minska den tid som läggs på att besvara remisser.