Turan Kumar, Flickr.

10 april 2017

Konsekvenser av förbud mot landbaserad olja och gas

SGU har på uppdrag av regeringen analyserat konsekvenserna av ett förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas i Sverige. Uppdraget är en del av SGUs regleringsbrev för 2017.

Uppdraget har resulterat i en SGU-rapport som beskriver berörda företag, miljö, klimat och forskning och hur ett förbud skulle kunna påverka dessa. Rapporten tar även upp konsekvenser för kommuner och länsstyrelser.

Analysen pekar på att det finns ett antal fördelar, men också ett antal nackdelar, med ett förbud. Den stora fördelen är att det är en tydlig signal att Sverige menar allvar med målet att minska nettoutsläppen av växthusgaser genom att inte använda inhemskt producerade fossila kolväten.

De nackdelar som finns gäller bland annat att en användning av naturgas anses, på kort till medellång sikt, minska nettoutsläppen. Naturgas läcker också ut passivt från berggrunden och det är en fördel att denna gas nyttjas för förbränning. Då de geologiska förekomster som innehåller olja och gas också är intressanta för geoenergi och geologisk lagring av koldioxid kan också dessa verksamheter påverkas negativt av ett förbud.

SGU förslår även ett par undantag som skulle kunna mildra de negativa konsekvenserna av ett eventuellt förbud.

Läs rapporten ” Konsekvenser av förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas” (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om geologi, energiråvaror och klimat på SGUs webbplats

Läs SGUs regleringsbrev för 2017 (länk till Ekonomistyrningsverkets webbplats)