Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU.

26 april 2017

Grundvattennivåer i april

Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan mars sjunkit i större delen av Götaland och östra Svealand medan de har stigit något i västra Svealand och Norrland vilket är tämligen normala förändringar för årstiden. Stora områden i östra delarna av mellersta och södra Sverige har nivåer mycket under de normala i både små och stora grundvattenmagasin.

 Bo Thunholm, hydrogeolog SGU, berättar om den aktuella grundvattensituationen.

I de små grundvattenmagasinen har nivåerna i Götaland och Svealand sedan mars sjunkit med ca 20 centimeter. I större delen av Norrland har nivåerna stigit, i mellersta delarna med upp till 50 centimeter. Förändringarna är i stort sett normala för årstiden.

I stora delar av landet är grundvattennivåerna i de små magasinen under eller mycket under de normala för årstiden. De södra delarna av Norrlandskusten, östra Svealand och östra Götaland har nivåer som för årstiden är mycket under de normala. Öland och Gotland har nivåer som är under de normala. I nordvästra Norrland är nivåerna över de normala.

Grundvattensituationen i de stora grundvattenmagasinen är i stort sett oförändrad jämfört med mars månad. Nivåerna är under eller mycket under de normala i större delen av landet. Nordligaste Norrland har grundvattennivåer över eller nära de normala.

Stora delar av Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland har låga nivåer i både små och stora grundvattenmagasin och stora nederbördsmängder behövs för att få ett bra utgångsläge inför sommaren. De stora magasinen behöver mycket nederbörd under lång tid för att få en normal grundvattennivå.

Grundvattennivåer i april.

Grundvattensituationen i Sverige, april 2017.

SGU.


Ladda ner kartorna som PDF

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.