April

 • Geodata för samhällsbyggnad

  Sveriges geologiska undersökning är med i innovationsprogrammet ”Smart built environment”, som är en unik satsning för att utveckla ett hållbart samhällsbyggande. Sverige ska bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter digitaliseringen för med sig.

  28 april 2017

 • Grundvattennivåer i april

  Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan mars sjunkit i större delen av Götaland och östra Svealand medan de har stigit något i västra Svealand och Norrland vilket är tämligen normala förändringar för årstiden. Stora områden i östra delarna av mellersta och södra Sverige har nivåer mycket under de normala i både små och stora grundvattenmagasin.

  26 april 2017

 • Uppdaterad kartvisare för grundvattennivåer – nu med aktuella nivåer och grafer

  SGU har uppdaterat kartvisaren för grundvattennivåer. Nu går det att se de senaste mätningarna tillsammans med min, max och medelnivå för respektive station.

  25 april 2017

 • Ny kartvisare över svenska havsområden

  SGU har tagit fram en ny kartvisare för maringeologi. Syftet med det nya kartunderlaget är att visa och tillgängliggöra SGUs information över svenska havsområden i Östersjön och Nordsjön.

  21 april 2017

 • Presentation av forskning på SGU

  Torsdagen den 27:e april anordnar SGU ett öppet seminarium där olika geovetenskapliga forskningsprojekt som får stöd av SGU presenteras.

  19 april 2017

 • Konsekvenser av förbud mot landbaserad olja och gas

  SGU har på uppdrag av regeringen analyserat konsekvenserna av ett förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas i Sverige. Uppdraget är en del av SGUs regleringsbrev för 2017.

  10 april 2017

 • Stort engagemang för grundvattenfrågor på nationell träff

  Den 21–22 mars arrangerade SGU en träff om grundvattenövervakning. Ett 50-tal personer träffades i SGUs lokaler i Uppsala för att fördjupa sina kunskaper och utbyta erfarenheter.

  5 april 2017

 • Metallpriser i mars

  Under mars gick priset på järn- och nickelmalm tillbaka första gången i år, till stor del till följd av ökade lager av stål på den kinesiska marknaden.

  4 april 2017