2017

 • Grundvattennivåer i december

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är i allmänhet normala eller över de normala för årstiden. I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under eller mycket under de normala i betydande delar av landet.

  20 december 2017

 • Ny vägledning för att klassa hållbarhet hos mineralresurser

  SGU har i samverkan med systerorganisationerna i Norge och Finland samt branschexperter tagit fram riktlinjer för hur FN:s klassificeringssystem UNFC för hållbarhet ska användas för mineralresurser.

  15 december 2017

 • Ny karttjänst visar jordarter i Uppsala och Enköping

  Det finns en ny karttjänst som visar Uppsalaåsen och Enköpingsåsen. I karttjänsten kan man själv göra punkter eller linjer och se jordlagerföljden.

  12 december 2017

 • SGU utbildar om gruvor och miljö i låginkomstländer

  SGU storsatsar på utbildning om gruvor och miljöpåverkan i låginkomstländer via ett nytt femårigt utbildningsprogram finansierat av Sida. Parallellt samverkar SGU med systerorganisationer i Afrika genom utbildningsprojektet PanAfGeo.

  6 december 2017

 • Besynnerliga bottenformer i Kalmarsund har fått sin förklaring

  Vid maringeologiska undersökningar i Kalmarsund påträffades tidigare besynnerliga bottenformer i form av ”rännor”, som tidigare inte har beskrivits. En mer utförlig beskrivning av undersökningarna finns nu publicerad i en rapport.

  5 december 2017

 • Metallpriser i november

  Priset på stål är just nu högre än på många år, vilket har lett till en tjugoprocentig prisökning på vissa järnmalmstyper i november. Bensinbilarnas uppsving har också fått till följd att palladiumpriset har stigit med 25 procent på ett halvår.

  4 december 2017

 • EU-projekt kring hållbar markanvändning och mineralresurser

  Konkurrensen om marken och vad den ska användas till hårdnar – i Sverige och Europa. Samtidigt ökar vårt behov av olika metaller och mineral, där återvinning inte räcker till utan vi måste bryta nytt material.

  1 december 2017

 • Sveriges berggrund i mer detaljerad kartvisare

  SGU har tagit fram en ny mer detaljerad kartvisare över Sveriges berggrund med geologisk information i skala från 1:50 000 till 1:250 000.

  29 november 2017

 • Havssand – ett tänkbart alternativ till naturgrus

  Fortsatt uttag av naturgrus för byggande kan utgöra ett hot mot vårt grundvatten, vilket gör att det finns ett behov av att hitta ersättningsmaterial. Mot den bakgrunden arbetar SGU med att undersöka om uttag av havssand kan vara ett mer hållbart alternativ till uttag av naturgrus på land.

  28 november 2017

 • Temadag om kritiska metaller och mineral

  På fredag den första december arrangeras en seminariedag i Uppsala om de omtalade och globalt efterfrågade kritiska metallerna och mineralen.

  27 november 2017

 • Förslag på bättre planering av marken under ytan

  Det saknas idag en övergripande styrning för användning av undermarken. Därför föreslår SGU och Trafikverket ett antal åtgärder för att uppnå en mer hållbar användning av undermarken - och därmed bidra till attraktiva och smarta städer.

  24 november 2017

 • Grundvattennivåer i november

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är fortfarande normala eller över de normala för årstiden i hela landet. I de stora magasinen är nivåerna under eller mycket under de normala i stora delar av landet.

  22 november 2017

 • Ny jordartsdata för delar av Sverige

  Nu finns beskrivningar till jordartskartor för områden i Sälenfjällen och längs Skorpedsåsen i Örnsköldsvik. Vi har också uppdaterat jordartsinformationen för bland annat Umeå i Västerbottens län och för grundvattenförekomster i Skånes, Värmlands, Gävleborgs, Dalarnas, Jämtlands och Västernorrlands län.

  16 november 2017

 • Erosionsförhållanden längs Sveriges kust

  SGU har sammanställt en karta som visar erosionsförhållanden längs Sveriges havskust och längs Vänerns och Vätterns kust.

  13 november 2017

 • Högtryck på Grundvattendagarna

  Den 7-8 november samlades Sveriges grundvattenexperter i Uppsala för att ta del av ett femtiotal seminarier och presentationer om aktuella erfarenheter och rön inom grundvattenområdet.

  10 november 2017

 • Organiska föroreningar i sediment

  SGU har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram en uppdaterad tabell över halter av organiska miljöföroreningar i svenska marina sediment.

  6 november 2017

 • Metallpriser i oktober

  Under oktober rörde sig metallpriserna både upp och ned, men för hela perioden blev det små förändringar. Efterfrågan på material för fordonsbatterier bidrog till en prisökning hos flera metaller, bland annat för litium, nickel, tenn och grafit.

  1 november 2017

 • Grundvattennivåer i oktober

  Grundvattennivåerna har fortsatt att stiga i de små grundvattenmagasinen och bedöms nu vara normala eller över de normala för årstiden i hela landet. Även i de stora magasinen ser vi nu en långsam återhämtning, men på de flesta håll är här nivåerna fortsatt under eller mycket under de normala.

  25 oktober 2017

 • Från kriget i Syrien till Uppsala

  På SGU har man samlat och tagit fram geologisk information i mer än 150 år. Här jobbar Eyad Lolo, geolog som flytt från kriget i Syrien, med att digitalisera SGUs samlingar så att de blir tillgängliga och användbara i dagens samhälle.

  25 oktober 2017

 • SGU i nytt projekt för hållbar havsmiljö i Bottenviken

  SGU ska delta i ett nytt gränsöverskridande projekt för en hållbar havsplanering i Bottenviken tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten och en rad myndigheter i Finland.

  23 oktober 2017

 • Produktion av ballast ökade ytterligare under 2016

  Leveranser av grus, sand, morän och krossat berg, så kallad ballast, har sedan 2015 ökat med 2 miljoner ton till 86 miljoner ton 2016. Detta visar SGUs genomgång av ballastproduktionen i Sverige 2016.

  9 oktober 2017

 • Metallpriser i september

  Trenden med uppåtgående metallpriser för många metaller bröts i september, mest på grund av allmän oro och förväntningar på ett ökat metallutbud. Priserna på järnmalmspellets, bly och zink fortsatte dock uppåt.

  2 oktober 2017

 • Ökad risk för framtida vattenbrist kräver att samhället agerar

  Trots att vi i framtiden överlag får större nederbördsmängder minskar bildningen av grundvatten i stora delar av landet. För att säkra dricksvattenförsörjningen måste samhället agera, visar en ny SGU-rapport.

  2 oktober 2017

 • Kunskapsunderlag om geologisk lagring av koldioxid

  SGU har i en ny rapport till regeringen sammanfattat kunskapsläget inför möjligheterna till geologisk lagring av koldioxid i Sverige, vilket diskuteras som ett bidrag till att nå klimatmålen.

  2 oktober 2017

 • Grundvattennivåer i september

  Läget har förbättrats i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland för de små grundvattenmagasinen. I de stora magasinen är nivåerna dock fortsatt under eller mycket under de normala för årstiden. I september har nivåerna i de stora magasinen stigit men det krävs mer nederbörd för att de ska närma sig det normala.

  27 september 2017

 • Helikopterburna mätningar i Halland

  Under oktobermånad utför SGU helikopterburna mätningar i Halland. Undersökningarna görs i syfte att öka kunskapen om grundvattenförhållandena och områden som kan vara av intresse för dricksvattenförsörjningen.

  19 september 2017

 • Ökad malmproduktion 2016 efter tillfällig svacka

  Nedgången i den svenska malmproduktionen under 2015 har stannat upp och ökat med tre procent jämfört med 2015. Detta framgår i SGUs årliga publikation Bergverksstatistik 2016 som nu är ute.

  18 september 2017

 • SGU föreslår satsning på mineralinformation i Malå

  Utökad mineralinformation främjar en hållbar gruvnäring i Sverige. Det framgår av en ny SGU-rapport till regeringen, där man föreslår en stärkning av verksamheten i Malå, vilket även skulle bidra till regional utveckling utanför storstadsregionerna.

  15 september 2017

 • Strategi för en hållbar hantering av gruvavfall

  Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har på regeringens uppdrag tagit fram en strategi med förslag på ett antal åtgärder för att uppnå en miljömässigt hållbar hantering av gruvavfall.

  14 september 2017

 • Röntgen för att undersöka berget

  SGU ingår i ett brett EU-samarbete, som ska ge effektivare metoder för att både analysera och sortera malm och berg. Målet är att minska mängden restberg vid gruvdrift och att effektivisera utvinning av metall och mineral – något som bland annat kan ge stora resurs- och miljövinster.

  12 september 2017

 • Metallpriser i augusti

  Priserna på metaller steg på bred front i augusti efter en stark global efterfrågan. Särskilt stort är behovet av metaller som används i moderna batterier, vilket tredubblat priserna på litium och kobolt det senaste året.

  6 september 2017

 • Möt SGU på Klimatanpassning Sverige 2017

  Grundvattennivåer, grundvattenbildning, skred, ras och erosion handlar om geologi. Och om klimat!

  31 augusti 2017

 • Anmälan till Grundvattendagarna 2017

  Snart är det dags för SGU:s temadagar om grundvatten som hålls vartannat år; Grundvattendagarna 2017 den 7-8 november i Uppsala. Anmäl dig senast 6 oktober. Passa på att anmäla dig nu, intresset är stort!

  25 augusti 2017

 • Grundvattennivåer i augusti

  Grundvattenläget är fortsatt allvarligt i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland där stora grundvattenmagasin har nivåer som är mycket under de normala för årstiden. Nivåerna har sjunkit i stora delar av landet förutom på enstaka platser i Norrland.

  23 augusti 2017

 • Metallprisernas utveckling första halvåret

  Metallpriserna har under första halvåret 2017 gått upp och ner. Ädelmetallpriserna har följt de cykliska finansiella trenderna medan basmetallerna till stor del bygger på omväxlande förväntningar på Kinas och USA:s ekonomi.

  3 augusti 2017

 • Grundvattennivåer i juli

  Grundvattenläget är i stort sett oförändrat och fortsatt allvarligt för stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland, som har nivåer som är mycket lägre än vad som är normalt för årstiden. Nivåerna har som väntat sjunkit i stora delar av landet, medan de stigit på en del platser i norra Norrland.

  26 juli 2017

 • Ny kartläggning i Bergslagen

  I vår startades ett nytt multidisciplinärt karteringsprojekt i Bergslagen med syfte att öka kunskapen om berggrunden och för att identifiera metaller och mineral i såväl denna som i gruvavfall.

  14 juli 2017

 • En av de största satsningarna på grundvatten hittills

  De senaste årens vattenbrist riskerar att accelerera och vi behöver få fram information både om var det finns nya potentiella grundvattentillgångar och mer information generellt om grundvattenmagasin och grundvattenbildning. Regeringen ger nu SGU i uppdrag att ta fram detaljerad information genom utökade hydrogeologiska undersökningar.

  13 juli 2017

 • Ny föreskrift angående grundvatten

  SGU har meddelat nya föreskrifter om redovisning av förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för grundvatten. Föreskrifterna träder i kraft den 1 september.

  13 juli 2017

 • Vägledning för dig som ska kartlägga grundvattentillgångar!

  SGUs ”Vägledning för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten” riktar sig till dig som ska kartlägga grundvattenmagasin: var finns de, hur stora är de, hur rör sig vattnet till, från och inuti magasinen och vad kan påverka magasinen och vattnet i dem.

  4 juli 2017

 • SGU har fått ett nytt regeringsuppdrag att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor

  Regeringen har gett tio myndigheter i uppdrag att utarbeta vägledande strategier för respektive myndighets arbete med kulturmiljöfrågor. Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att stödja myndigheternas arbete, ansvara för en gemensam dialog och erfarenhetsutbyte när man tar fram och genomför strategierna.

  29 juni 2017

 • Träffa SGU i Almedalen

  Havsplanering, kritiska metaller och mineral, kustzonsplanering, vattenbrist och klimatanpassning med hjälp av geodata. Det är några ämnen som diskuteras på SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor i Almedalen!

  27 juni 2017

 • Grundvattennivåer i juni

  Grundvattenläget är fortsatt allvarligt för Götaland, Svealand och södra Norrland där stora magasin har nivåer mycket under de normala för årstiden. Nivåerna har sjunkit i stora delar av landet medan de stigit på en del platser i norra Norrland och längs västkusten.

  21 juni 2017

 • Förorenade bottensediment fortfarande vita fläckar på kartan

  Bara en liten del av svenska havs- och sjöbottnar med misstänkta fibersediment har undersökts. Kvicksilver, DDT, PCB och dioxiner riskerar att spridas i ekosystemen, därför behövs fortsatt inventering, utveckling av riskbedömningar och åtgärdsmetoder.

  20 juni 2017

 • Ny tjänst varnar för vattenbrist

  Nu lanseras tjänsten ”Risk för vattenbrist”, som har tagits fram i ett samarbete mellan SGU och SMHI för att underlätta förberedelser inför en eventuell vattenbrist.

  20 juni 2017

 • Regeringen satsar stort på arbetet med Sveriges grundvatten

  Mot bakgrund av sjunkande grundvattennivåer satsar regeringen 200 miljoner kronor för att förebygga torka och fördjupa kartläggningen av grundvattenresurserna, där en del av satsningen går till SGU för kartläggning av grundvatten i utsatta områden.

  19 juni 2017

 • Unik studie om geoturism

  Värdet av geologisk mångfald är relativt okänt. Likaså har få studier gjorts av geoturism. Hur stor del av turismen i Sverige är geoturism? Är man en geoturist om man solar på stranden?

  19 juni 2017

 • Götalandsbanan - geologisk information mellan Göteborg och Jönköping

  Projekt Götalandsbanan är tänkt att skapa sammanhängande information om berg, jord och grundvatten i en korridor mellan Göteborg och Jönköping. Målet är att producera ett bra översiktligt planeringsunderlag för projektering och byggande. Nu har en slutrapport med kartbilagor publicerats.

  19 juni 2017

 • Ökad svensk malmproduktion under 2016

  Svensk malmproduktion ökade åter under 2016 efter en tillfällig minskning 2015, och produktionen av zink och silver blev den högsta någonsin. Bakom utvecklingen ligger bland annat en återhämtning av många metallpriser.

  12 juni 2017

 • Möt SGU i Almedalen

  Grundvattenbrist, havsplanering, kritiska metaller, geodata och klimatanpassning. Det är några av de ämnen som avhandlas på SGUs seminarier i Almedalen 2017. Välkommen till SGU i Visby 3/7 till 5/7!

  9 juni 2017

 • Metallpriser i maj

  Prisnedgången på järnmalmspellets har stannat upp och priset har ökat något i maj. Stort globalt utbud har däremot hållit igen priserna på annan järnmalm (fines). En nedgång i bilproduktionen bidrar samtidigt till låg efterfrågan på basmetaller som bly och zink.

  7 juni 2017

 • Samarbete mellan myndigheter för att minska riskerna med högfluorerade ämnen

  SGU har tillsammans med 36 andra myndigheter och forskningsinstitutioner undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om att samarbeta för att minska riskerna och öka kunskapen om PFAS.

  1 juni 2017

 • Ny webbplats om Sveriges miljömål

  Nu lanseras en ny nationell webbplats för svenskt miljöarbete. Den nya webbplatsen ska samla och beskriva det åtgärdsinriktade miljöarbetet och öka takten i arbetet med att nå de nationella miljömålen.

  30 maj 2017

 • Grundvattennivåer i maj

  En fortsatt nederbördsfattig vår har förvärrat situationen sedan förra månaden och stora områden i Svealand och Götaland har nivåer mycket under de normala för årstiden. Endast de västra och norra delarna av Sverige har nivåer nära de normala eller över de normala. Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan april fortsatt sjunka i större delen av Götaland och östra Svealand medan de har stigit i norra Norrland.

  23 maj 2017

 • Vattenbrist hotar stora delar av landet

  Små vattenflöden och låga grundvattennivåer gör att vattensituationen i stora delar av landet är bekymmersam. Mot den bakgrunden uppmanar svenska myndigheter till stärkt beredskap.

  20 maj 2017

 • Lågflygning i Bergslagen

  Är du i norra Örebro län eller i angränsande delar av Västmanlands, Värmlands eller Dalarnas län, och ser ett flygplan som flyger fram och tillbaka på låg höjd så kan det vara SGUs flygmätning du ser. Verksamheten pågår från den 22 maj till mitten av juli. Syftet är bland annat att kartlägga berggrunden.

  18 maj 2017

 • Flygmätningar visar intressanta områden för nya vattentäkter på Gotland

  SGU har i en ny rapport utvärderat hur flygburna geofysiska mätningar kan användas för att bedöma grundvattenförhållanden på Gotland. Tre nya områden som kan vara intressanta för framtida vattentäkter har identifierats.

  17 maj 2017

 • Ny kartvisare visar inlandsisens rörelser

  SGU har tagit fram en ny kartvisare; ”Isrörelser”. Syftet med det nya kartunderlaget är att visa och tillgängliggöra SGUs information om inlandsisens rörelser.

  9 maj 2017

 • Metallpriser i april

  Järnmalmspriset har känt av en väntad nedgång, där även nickelpriset har följt efter. I övrigt mindre har det varit små rörelser på basmetallpriserna under april månad.

  4 maj 2017

 • Geodata för samhällsbyggnad

  Sveriges geologiska undersökning är med i innovationsprogrammet ”Smart built environment”, som är en unik satsning för att utveckla ett hållbart samhällsbyggande. Sverige ska bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter digitaliseringen för med sig.

  28 april 2017

 • Grundvattennivåer i april

  Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan mars sjunkit i större delen av Götaland och östra Svealand medan de har stigit något i västra Svealand och Norrland vilket är tämligen normala förändringar för årstiden. Stora områden i östra delarna av mellersta och södra Sverige har nivåer mycket under de normala i både små och stora grundvattenmagasin.

  26 april 2017

 • Uppdaterad kartvisare för grundvattennivåer – nu med aktuella nivåer och grafer

  SGU har uppdaterat kartvisaren för grundvattennivåer. Nu går det att se de senaste mätningarna tillsammans med min, max och medelnivå för respektive station.

  25 april 2017

 • Ny kartvisare över svenska havsområden

  SGU har tagit fram en ny kartvisare för maringeologi. Syftet med det nya kartunderlaget är att visa och tillgängliggöra SGUs information över svenska havsområden i Östersjön och Nordsjön.

  21 april 2017

 • Presentation av forskning på SGU

  Torsdagen den 27:e april anordnar SGU ett öppet seminarium där olika geovetenskapliga forskningsprojekt som får stöd av SGU presenteras.

  19 april 2017

 • Konsekvenser av förbud mot landbaserad olja och gas

  SGU har på uppdrag av regeringen analyserat konsekvenserna av ett förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas i Sverige. Uppdraget är en del av SGUs regleringsbrev för 2017.

  10 april 2017

 • Stort engagemang för grundvattenfrågor på nationell träff

  Den 21–22 mars arrangerade SGU en träff om grundvattenövervakning. Ett 50-tal personer träffades i SGUs lokaler i Uppsala för att fördjupa sina kunskaper och utbyta erfarenheter.

  5 april 2017

 • Metallpriser i mars

  Under mars gick priset på järn- och nickelmalm tillbaka första gången i år, till stor del till följd av ökade lager av stål på den kinesiska marknaden.

  4 april 2017

 • Grundvattendagarna 2017

  Grundvattendagarna 2017 kommer att hållas i Uppsala i november. Var gärna med och påverka konferensens innehåll!

  31 mars 2017

 • Delredovisning av strategi för hantering av gruvavfall

  Som ett första steg i arbetet med en strategi för hållbar hantering av gruvavfall har Naturvårdsverket och SGU tillsammans tagit fram två delrapporter: Dels en utvärdering av genomförda efterbehandlingar av gruvor, och dels en sammanställning av kostnader för hantering och efterbehandling av gruvor.

  30 mars 2017

 • Grundvattennivåer i mars

  Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan februari stigit i större delen av Götaland och Svealand medan de har sjunkit något i Norrland, vilka är normala förändringar för årstiden. Stora områden i östra delarna av mellersta och södra Sverige har nivåer mycket under det normala i både små och stora grundvattenmagasin.

  23 mars 2017

 • Goda förutsättningar att öka bildningen av grundvatten på Gotland

  SGU har på uppdrag av Region Gotland studerat förutsättningarna för att öka grundvattenbildningen på Gotland i syfte att förstärka tillgången på dricksvatten. Resultaten pekar på goda möjligheter att öka grundvattenbildningen vid ett antal vattentäkter, främst genom infiltration.

  22 mars 2017

 • SGU:s åtgärder i arbetet med miljömålen

  Miljömålsrådet presenterar varje år listor över åtgärder som de 16 ingående myndigheterna samt länsstyrelserna åtar sig att genomföra i samverkan. Syftet är att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Myndigheterna tar också fram egna åtgärdslistor.

  15 mars 2017

 • Skogsprojekt med data från SGU vinnare i Hack for Sweden

  Hack for Sweden Award 2017 tilldelas laget Kornknut och Johan Marand för appen Project Skog, en app som identifierar skog med stora naturvärden med hjälp av flera myndigheters data, bland annat information om naturliga källor från SGU.

  13 mars 2017

 • Metallpriser i februari

  Februari månads metallpriser präglas av rörelser upp och ner men i slutändan relativt små förändringar. Priset på järnmalm och nickel har dock stigit med närmare tio procent den senaste månaden.

  7 mars 2017

 • SGU tar ytterligare steg mot klimatanpassning

  SGU har tagit fram en övergripande handlingsplan för SGU:s arbete med klimatanpassning. Handlingsplanen fokuserar på de delar av myndighetens verksamhet som kan utvecklas för att bidra till ett mer klimatanpassat samhälle.

  28 februari 2017

 • Falu gruva och Uppsalaåsen i 3D

  Med hjälp av ett webbaserat 3D-kartverktyg har SGU utvecklat ett sätt för att se geologisk information i tre dimensioner. Som ett första test har SGU tagit fram 3D-modeller av Falu gruva respektive Uppsalaåsen.

  27 februari 2017

 • Låga grundvattennivåer bäddar för vattenkris i sommar

  Låga grundvattennivåer på många håll i Sverige gör att vattenförsörjningen är i farozonen i sommar. Stora mängder nederbörd under våren behövs för att få ett normalt utgångsläge inför sommaren. Det visar Sveriges geologiska undersöknings (SGU) statistik för grundvattennivåerna i februari.

  22 februari 2017

 • Grundvattennivåer i februari

  Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan januari sjunkit i större delen av landet. Stora områden i östra delarna av mellersta och södra Sverige har nivåer mycket under det normala.

  22 februari 2017

 • Ny uppdaterad vägledning för att borra brunn, Normbrunn –16

  SGU har uppdaterat vägledningen för att borra brunn. Mycket av innehållet i Normbrunn –16 är sig likt från föregående version. Nya delar som tillkommit är bland annat borrning i förorenade områden, borrning i vattenskyddsområden och borrning av större anläggningar.

  16 februari 2017

 • Ny data om jordarter i Sverige

  SGU har tagit fram ny jordartsinformation för Ulricehamn och två vattendrag i Bohuslän; Anråsälven och Örekilsälven. Det finns även uppdaterad jordartsinformation för Strömstad och tre grundvattenförekomster i Värmlands-, Jönköpings- och Kronobergs län.

  15 februari 2017

 • Storstadsutveckling – behov av hållbar undermarksplanering

  Mark är en bristvara i många städer. Undermarken är därför en viktig resurs för stadsutvecklingen, främst i storstäderna. SGU genomför därför en förstudie med syfte att föreslå och planera för åtgärder som ger bättre förutsättning för en hållbar undermarksplanering i storstadsområden.

  14 februari 2017

 • Metallpriser i januari

  Minskat utbud i januari har bidragit till högre priser för många metaller. Men många analytiker spår en normalisering av metallpriserna efter att marknaden har överreagerat på Donald Trumps inledande löften om infrastruktursatsningar och skattelättnader.

  13 februari 2017

 • Kartläggning av Ångermanälvens bottenförhållanden

  SGU har kartlagt bottenförhållanden i en del av Ångermanälven, från Näsåker i norr till Nyland i söder, för att ta fram geologiska underlag inför samhällets anpassning till ett förändrat klimat. Resultatet finns nu redovisat som en SGU-rapport.

  13 februari 2017

 • Ny uppdaterad vägledning för prövning av gruvor

  SGU har i samråd med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västerbotten uppdaterat vägledningen för prövning av gruvverksamhet. Syftet är att ytterligare förbättra möjligheterna till en korrekt och effektiv prövning av gruvverksamhet.

  30 januari 2017

 • Höga halter av miljöföroreningar i norrländska sediment

  Det är överlag höga halter av organiska miljöföroreningar och metaller i bottensediment vid pappers- och träindustrier i Norrland. Det framgår av SGUs kartläggning av fiberbankar som genomförts i samarbete med fem länsstyrelser i Norrland.

  26 januari 2017

 • Grundvattennivåer i januari

  Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan december stigit i Götaland och Svealand. I större delen av Norrland har nivåerna sjunkit på de flesta håll. De små grundvattenmagasinen har nivåer nära de normala eller under de normala i stora delar av landet förutom i norr där nivåerna är högre än normalt. I delar av Götaland och Svealand de mycket under de normala.

  25 januari 2017

 • Förutsättningar för utvinning av marin sand och grus i Sverige

  Fyra områden på svensk havsbotten har identifierats som möjliga för uttag av marin sand och grus för tre svenska regioner. Det framgår av ett underlag som SGU och HaV har tagit fram för att hitta ett alternativ till naturgrus och på så sätt skydda grundvattnet.

  23 januari 2017

 • Fler kartunderlag i vägledning om ras, skred och erosion

  Nu finns en ny version av vägledningen ”Kartunderlag om ras, skred och erosion” med nya underlag om stranderosion i Skåne och kustsårbarhetsindex för erosion. Vägledningen har tagits fram av fem myndigheter och vänder sig bland annat till länsstyrelser och kommuner.

  18 januari 2017

 • Nya regeringsuppdrag för 2017

  I SGUs regleringsbrev för 2017 anges tio nya regeringsuppdrag: SGU ska bland annat utreda ett förbud mot landbaserad olje- och gasutvinning, hållbar råvaruförsörjning i ett globalt perspektiv samt att ta fram kunskapsunderlag för grundvattenbildning respektive koldioxidlagring.

  16 januari 2017

 • Metallprisernas utveckling under 2016

  Metallpriserna steg på bred front under 2016, med undantag för december då en avmattning ägde rum. Kraftigaste prisökningen inträffade för järnmalmen, vars pris närapå fördubblades under året.

  11 januari 2017

 • Nya forskningsprojekt stöds av SGU

  SGU delar varje år ut medel som stödjer tillämpad geovetenskaplig forskning. Under 2017 inleds sex nya forskningsprojekt.

  9 januari 2017

 • Mot en grön stenålder

  Ny smart teknik och förnybara energikällor är beroende av en mängd metaller och mineral som tidigare inte har använts. En övergång till ett grönare liv kräver därför ökade insatser för att hitta och utvinna dessa nya material, menar Lena Söderberg och Morten Smelror i en debattartikel.

  4 januari 2017