Foto: Gustav Sohlenius, SGU.

4 september 2015

SGU deltar i ett projekt med mål att förbättra vattenkvaliteten i norrbottniska vattendrag

Kring vissa kustnära vattendrag i Norrbotten finns sura jordar som påverkar miljön i vattnen negativt. Länsstyrelsen i Norrbotten har nyligen påbörjat ett projekt som syftar till att förbättra vattnets kvalitet.

De sura jordarna kallas sura sulfatjordar och i områden där de är vanligt förekommande har man kunnat konstatera att vattnets kvalitet under vissa perioder kännetecknas av mycket lågt pH och höga koncentrationer av metaller som nickel och aluminium.

I det nystartade projektet kommer SGU att undersöka var längs vattendragen som de sura jordarna förekommer. Den kunskapen kan användas för att sätta in åtgärder i de områden där sura sulfajordar riskerar att påverka vattnen.

SGU har tidigare undersökt förekomsten av sura sulfatjordar i Västerbottens och Norrbottens kustområden och har därmed kunskap om var i landskapet dessa sura jordar vanligen förekommer.

Mer om sura sulfatjordar på SGUs webbplats:

Sulfidjordar - en potentiell miljöbov

Sura jordar påverkar många vattendrag negativt

Sura sulfatjordar

Sura sulfatjordar förekommer i silt- och lerjordar. De kännetecknas av vertikala rostbeklädda sprickor.