Carl-Axel Triumf, SGU.

17 september 2015

Kartläggning av grundvattenförhållanden på Gotland

Under vecka 37-38 utförde SGU flyggeofysiska mätningar på Gotland. Mätningarna genomfördes med helikopter med lågt hängande last.

Karta över flyggeofysisk undersökning på Gotland 2015.

Karta över flyggeofysisk undersökning på Gotland 2015.

Samtliga mätningar, det vill säga mätningarna i det södra området, området kring Stånga, området mellan Åminne-Ala och området mellan Stenkyrka-Lärbo-Hejnum är nu slutförda. 

Syftet var att kartlägga grundvattenförhållandena och områden som kan vara av intresse för dricksvattenförsörjning. Mätningarna gjordes i samverkan med Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland.

Undersökningarna syftar till att få fram ett bättre hydrogeologiskt underlag för bland annat vattenförsörjningsplanering. Undersökningarna ger även information om förekomst av salt grundvatten, om mäktighet och utbredning av grundvattenförande bergarter och jordlager, karstområden och lagerföljden i berggrunden, till exempel växellagrande märgel och kalksten.

– Mätningarna syftar till att öka kunskapen om grundvattenförhållandena för att kunna lokalisera framtida dricksvattentäkter och se på vilket djup man riskerar att påträffa ett saltpåverkat grundvatten, säger Peter Dahlqvist, statsgeolog på SGU.

En liknande undersökning som den vi nu ska genomföra utfördes 2013, resultaten från den undersökningen kan du läsa mer om i rapporten "SkyTEM-undersökningar på Gotland". Länk till rapporten hittar du längst ned på sidan under rubrik "dokument".

Kartläggning av grundvattentillgångar på Gotland

Mätningarna är en del av SGUs kartläggning av grundvattentillgångar i Sverige. Sedan tidigare finns en grundvattenkarta över Gotland i skalan 1:250 000. Denna karta ska uppdateras under 2015 och 2016, bland annat med stöd av de nya mätresultaten och från helikopterundersökningen 2013 och de nu kommande undersökningarna. Revideringen av grundvattenkartan avser hela Gotland och inte bara de områden där vi nu utför mätningar med helikopter. En viktig del i arbetet består också av insamling av data från bland annat brunnsborrning och kemiprovtagning.

Fyra områden undersöks

I samråd med regionen och länsstyrelsen har SGU valt att i detta skede undersöka fyra områden. Ett område i norr vid Stenkyrka-Lärbo-Hejnum, ett område på ostkusten mellan Åminne och Ala, ett område kring Stånga och Burs, och ett i söder vid Burgsvik-Hamra-Vamlingbo. Totalt undersöks cirka 520 km2 vilket är lite mindre än 20 procent av Gotlands yta.

Undersökningarna förväntas ta cirka tre veckor och pågå under tiden 7-18 september. Undersökning av ett område beräknas ta tre till fem dagar. Antalet dagar beror framförallt på väderförhållandena och kan därför ändras under perioden.

Karta över Hejnum Hällar, flyggeofysisk undersökning på Gotland 2015.

Karta över Hejnum Hällar, flyggeofysisk undersökning på Gotland 2015.

Stenkyrka-Lärbo-Hejnum: Mätningarna är slutförda.

Karta över Åminne, flyggeofysisk undersökning på Gotland 2015.

Karta över Åminne, flyggeofysisk undersökning på Gotland 2015.

Åminne-Ala: Mätningarna är slutförda.

Karta över Burs, flyggeofysisk undersökning på Gotland 2015

Karta över Burs, flyggeofysisk undersökning på Gotland 2015

Stånga-Burs: Mätningarna är slutförda.

Karta över Vamlingbo, flyggeofysisk undersökning på Gotland 2015.

Karta över Vämlingbo, flyggeofysisk undersökning på Gotland 2015.

Burgsvik-Hamra-Vamlingbo: Mätningarna är slutförda.

Mätmetoden SkyTEM

SkyTEM är ett helikopterburet geofysiskt system som förenklat mäter jordlagrens och berggrundens utbredning ett hundratal meter ner i marken. SkyTEM bygger på utsändning av elektromagnetiska vågor från en spole som hänger under helikoptern. Genom att analysera markens reaktion på dessa vågor kan man med hjälp av tillgänglig geologisk information från till exempel borrningar skapa en tredimensionell modell för hur jord, berg och grundvatten breder ut sig i det undersökta området. Helikoptern, med en stor mätram hängande 35 meter under sig, flyger på cirka 70 meters höjd över marken och med 200 meter mellan mätlinjerna. Mätningarna utförs av företaget SkyTEM Survey Aps på uppdrag av SGU.

Dokument

SGU-rapport "SkyTEM-undersökningar på Gotland"