Skanska

30 september 2015

Grus, sand och krossberg 2014 – ute nu!

SGUs årliga sammanställning av ballastproduktionen i Sverige, Grus, sand och krossberg 2014, är nu publicerad. I den framkommer bland annat att leveranser av naturgrus var rekordlågt – 10,7 miljoner ton.

Ballast är den största råvaran som utvinns i landet, undantaget vatten, och utgör en huvudkomponent i asfalt och betong samt används som fyllnadsmaterial och järnvägsmakadam. För att bygga hus går det år uppskattningsvis 40 ton ballast, och det går åt cirka 64 000 ton för att bygga en kilometer motorväg. Ballast produceras i täkter av antingen krossat berg, morän eller naturgrus, men även av berg som blivit över vid väg- och tunnelbyggen (entreprenadberg) eller vid gruvbrytning (gråberg). 

Produktionsstatistiken av ballast baseras på tillståndsgivna täkters rapportering via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP), och produktionsuppgifter av entreprenadberg saknas därför i den här sammanställningen. 

Leveranser av ballast från täkter var 77 miljoner fördelat på 85 procent krossat berg, 14 procent naturgrus och 1 procent morän. 

Ladda ner och läs Grus, sand och krossberg 2014 här!