Ildiko Antal Lundin/SGU

4 september 2015

Fältarbetet i Barentsprojektet nu slutfört

SGUs arbete med fältkartläggning av Barentsområdet, som påbörjades under 2012, slutfördes i augusti. I år har 2 800 kvadratkilometer kartlagts och elva rapporter publicerats inom projektet.

Elva nya rapporter har publicerats i år inom ramen för Barentsprojektet, ett flerårigt kartläggningsprojekt i nordligaste Sverige. Rapporterna innehåller information om de berggrundsgeologiska och geofysiska arbetena som görs i norra och södra Norrbotten, dateringsresultat, information om de magnetotelluriska markmätningarna mellan Kiruna och Vittangi, samt tolkning av det nya flyggeofysiska VTEM- mätningar som gjordes norr om Kiruna.

Sommarens fältarbete, som är det sista inom Barentsprojektet avslutades i augusti. Under sommaren 2015 karterades sammanlagt ca 2800 kvadratkilometer i södra Norrbotten. Resultaten kommer att ge helt ny berggrundsgeologisk information inom stora delar av södra Norrbotten. Tyngdkraftsmätningar gjordes under vintern och sommarhalvåret för att förtäta befintlig information i syfte att få fram bättre geofysiskt och berggrundsgeologiskt underlag. Alla 31 rapporter från Barentsprojektet kan nås från webbsidorna om Barentsprojektet eller via söktjänsten GeoLagret.

Länk till Barentsprojektet

Länk till Geolagrets startsida