September

 • Grundvattennivåer i september 2015

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen fortsätter på många håll i landet att sjunka. Undantagen är områden i västra Götaland samt i Svealand där nivåerna har stigit med 5‒60 cm. I östra och södra Götaland har nivåerna sjunkit 5‒30 cm. I Norrland har nivåerna överlag sjunkit 5‒70 cm, i Västerbottens fjällkedja ännu mer.

  30 september 2015

 • Utveckling av internationellt samarbete inom gruv- och mineralnäring

  Som ett led i Sveriges mineralstrategi har SGU på regeringens uppdrag kartlagt vilka länder utbytet bör fördjupas med inom gruv- och mineralområdet. Inom ramen för uppdraget har också en handlingsplan för utvecklingssamarbete kring gruvfrågor tagits fram.

  30 september 2015

 • Grus, sand och krossberg 2014 – ute nu!

  SGUs årliga sammanställning av ballastproduktionen i Sverige, Grus, sand och krossberg 2014, är nu publicerad. I den framkommer bland annat att leveranser av naturgrus var rekordlågt – 10,7 miljoner ton.

  30 september 2015

 • Vad är den geologiska informationen värd?

  Går det att värdera den nytta samhället har av den geologiska information som SGU och andra tar fram? Eller annorlunda uttryckt – vad är det samhällsekonomiska värdet av geologisk information? I en forskningsstudie vid LTU undersöks både användning och upplevd nytta av geologisk information.

  21 september 2015

 • Program för Grundvattendagarna 2015

  Nu har programmet för Grundvattendagarna 2015 fallit på plats! Vi har förlängt anmälningstiden till 25 september.

  18 september 2015

 • Kartläggning av grundvattenförhållanden på Gotland

  Under vecka 37-38 utförde SGU flyggeofysiska mätningar på Gotland. Mätningarna genomfördes med helikopter med lågt hängande last.

  17 september 2015

 • EU-länders mineralstatistik samlad

  I augusti avslutades EU-projektet Minerals4EU, som bland annat syftade till att sammanställa en gemensam, standardiserad databas för mineralresurser i EU. Sammanställningen har även använts för att publicera en europeisk årsbok för mineralstatistik, Minerals Yearbook.

  16 september 2015

 • Geologins Dag

  Geologi i datorn och geologi i verkligheten.

  14 september 2015

 • Sällsynta metaller i Bergslagens gamla gruvfält

  Förhöjda halter av eftersökta metaller, inklusive de sällsynta jordartsmetallerna – som är starkt efterfrågade inom högteknologi och grön teknik – förekommer i gammalt gruvavfall i Bergslagen. Det visar en studie från Uppsala universitet och SGU som presenterades på Europas största vetenskapliga konferens om malmgeologi.

  7 september 2015

 • Fältarbetet i Barentsprojektet nu slutfört

  SGUs arbete med fältkartläggning av Barentsområdet, som påbörjades under 2012, slutfördes i augusti. I år har 2 800 kvadratkilometer kartlagts och elva rapporter publicerats inom projektet.

  4 september 2015

 • SGU deltar i ett projekt med mål att förbättra vattenkvaliteten i norrbottniska vattendrag

  Kring vissa kustnära vattendrag i Norrbotten finns sura jordar som påverkar miljön i vattnen negativt. Länsstyrelsen i Norrbotten har nyligen påbörjat ett projekt som syftar till att förbättra vattnets kvalitet.

  4 september 2015

 • Stabilt järnmalmspris i augusti

  Järnmalmspriset verkar ha stabiliserats under augusti. Annars så har basmetallerna under samma period fallit, dock med en liten uppgång sista veckan i månaden. Nytt för det senaste numret av Metallprisbilaga är prisöversikter även för platina, uran och olja.

  2 september 2015

 • Workshop om geoturism och geoparker i Riddarhyttan den 22 september

  Detta är ett tillfälle för dig som är intresserad av frågor som rör geoparker och geoturism att träffa andra med samma intresse. Föredrag av Anna Bergengren från Trollfjell Geopark i Norge.

  2 september 2015