2 oktober 2015

SGU yttrar sig om Försvarsmaktens slutrapport om PFAS, Uppsala flygplats

SGU yttrar sig om den slutrapport som Försvarsmakten har tagit fram om Uppsala flygplats och förorening av PFAS. Tidigare användning av brandsläckningsskum vid Uppsala flygflottilj utreds som en möjlig orsak till PFAS-föroreningarna i Uppsalas dricksvatten.

SGU bedömer att rapportens beskrivning av de hydrogeologiska förhållandena, samt de beräkningar och bedömningar som gjorts avseende föroreningssituation, utspädning och spridning av PFAS-föroreningar (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) från Uppsala flygplats, innehåller feltolkningar och brister.

Utifrån områdets hydrogeologi och det som framgår i underlaget avseende PFAS-användning, spridningsvägar och föroreningssituation bedömer SGU att bidraget från Uppsala flygplats av PFAS-förorening till Uppsalas dricksvatten är betydligt mer omfattande än den slutsats som dras i slutrapporten. Bidraget från andra eventuella källor är oklart och behöver utredas vidare, särskilt bidraget från släckningen av den torvbrand som inträffade 1990. Det är dock SGUs preliminära bedömning att de alternativa föroreningsplatser som nämns i underlaget är av underordnad betydelse. Detta omdöme grundar sig dels på SGUs kunskap om Uppsalaåsens hydrogeologi, dels på de uppgifter som lagts fram i underlaget.

SGU anser att det är motiverat med en mer omfattande PFAS-kartläggning och provtagning av mark och grundvatten över hela Ärnaområdet, liksom av förorenings- och spridningssituationen i bergrum och ledningsnät. Vidare menar SGU att insatser bör göras omgående för att sanera och/eller begränsa den pågående PFAS-spridningen från kvarvarande föroreningskällor vid Ärna i jord, grundvatten, ledningar och bergrum. 

SGUs yttrande angående Försvarsmaktens slutrapport, Uppsala flygplats (pdf, nytt fönster)

Bilaga A till SGUs yttrande angående Försvarsmaktens slutrapport (pdf, nytt fönster)