Tobias Flygar

16 oktober 2015

SGUs svar på miljömyndighetsutredningen (SOU 2015:43)

Den 12 oktober lämnade SGU in sitt yttrande om miljömyndighetsutredningens olika förslag. Myndigheten ställer sig positiv till några av förslagen men är tveksam till en del andra.

SGU ser positivt på förslagen om en tydligare skrivning i myndighetsförordningen om att alla Sveriges myndigheter ska se till att verksamheten bidrar till hållbar utveckling och till att nå miljömålen. 

SGU anser dock att samordningsansvaret för den fördjupade utvärderingen av miljömålen bör ligga kvar på Naturvårdsverket och inte överföras till Formas.

Grundvattnet saknas i förslaget om vattenförvaltningen

SGU finner det anmärkningsvärt att ansvaret avseende grundvatten inom vattenförvaltningen inte behandlas i utredningen. SGU stödjer förslaget att vattenmyndigheterna och vattendelegationerna avvecklas, men menar att endast uppgifterna avseende ytvatten bör överföras till Havs- och Vattenmyndigheten (HaV). När det gäller ansvaret för grundvatten bör det ansvar som idag finns hos vattenmyndigheterna överföras till SGU. HaVs och SGUs olika kompetensområden inom vattenområdet tas då till vara på bästa sätt. Det goda samarbete som idag pågår och för närvarande vidareutvecklas kan fortsätta med HaV som samordningsansvarig myndighet. SGU anser även att det regionala arbetet är en nyckelfråga och att det behöver tydliggöras hur länsstyrelserna ska fortsatt bidra till vattenförvaltningsarbetet.

Nuvarande prövningsmyndigheter bör tillföras mer resurser och kompetens

SGU ställer sig tveksamt till en ny central prövnings- och tillsynsmyndighet och anser att det mest betydelsefulla för att förbättra prövning och tillsyn är att befintliga prövningsmyndigheter tillförs tillräckliga resurser och rätt kompetens. De försök som gjorts att samla kompetens avseende vissa frågor, som till exempel gruv- respektive täktverksamhet på vissa län, bör utvidgas. När det gäller talesrätten anser SGU att det finns fördelar med att avskaffa talesrätten i strävan att minska prövningstiderna.

Bra om administrationen kring arbetet med förorenade områden kan minska

SGU ser effektivitetsvinster för samhället om administrationen kring arbetet med förorenade områden kan minska. Länsstyrelsernas tillsyn av förorenade områden bör finansieras direkt via sakanslag. När det gäller det bidragsfinansierade arbetet anser vi dock att dessa medel även fortsättningsvis bör delas ut av Naturvårdsverket till länsstyrelserna och SGU. Detta eftersom besluten bör göras utifrån en nationell prioritering. SGU bedömer att myndigheterna via de gemensamma diskussioner som just nu förs kan komma fram till hur administrationen av bidraget kan effektiviseras.

SGUs svar på miljömyndighetsutredningen (SOU 2015:43) (pdf, nytt fönster)