Träsk, berg och vatten. Foto.

Svärtträsk

Foto: Kristina Sjödin, SGU.

25 november 2015

Saneringen i Svärtträsk tar hjälp av vintern

I SGUs regi pågår efterbehandling av den tidigare gruvan i Svärtträsk. Muddringen av dammen är nu färdig och de akuta miljöriskerna undanröjda. Slammet från dammen som innehåller höga halter metaller avvattnas bättre än väntat och nu kommer vintern att ytterligare effektivisera efterbehandlingen.

Gruvan i Svärtträsk var i bruk i drygt ett år innan verksamheten gick i konkurs. Kvar blev två dagbrott, massor av gråberg samt stora mängder slam i en sedimentationsdamm. Metallhalterna, främst zink, har varit mycket höga i nedströms vattendrag eftersom dammen var full och reningen inte fungerade optimalt. Sedan dess har SGU, som är huvudman för åtgärderna, tagit fram en långsiktig lösning för att minska läckaget av metaller från den tidigare gruvan. Som ett första steg har sedimentationsdammen muddrats på slam, där vattnet separeras från det förorenade slammet med hjälp av så kallade geotuber. Metoden med geotuber är ett energieffektivt sätt att avvattna slammet och har aldrig tidigare använts vid gruvsaneringar i Sverige.

– Resultatet av åtgärderna som hittills genomförts har varit bättre än väntat. Geotuberna har gått att fylla med mer slam än vi räknat med och slammet blir torrare, säger SGUs projektledare Kristina Sjödin.

Geotuberna är konstruerade i ett textilmaterial med små porer som släpper igenom vatten medan metallerna i slammet blir kvar. De tester som har gjorts på vattnet från geotuberna visar på låga halter av metaller.

– När slammet får frysa blir avvattningen ännu bättre när det senare tinar till våren, säger Jonas Lindholm som är projektledare för entreprenören Ekokem. 

I projektet ingår också att återfylla med gråberg och övertäcka de två dagbrotten, samt att riva dammen och återställa området. Arbetet med dagbrotten har just påbörjats eftersom upphandlingen överklagades, där det norra dagbrottet nu återfylls med gråberg. Efterbehandlingen avslutas 2017 och därefter följer uppföljning av åtgärden.

Åtgärderna i Svärtträsk bekostas med statsbidrag eftersom den ekonomiska säkerheten från den tidigare verksamheten inte räcker för att efterbehandla området och förhindra negativ miljöpåverkan. Sedan gruvan gick i konkurs har tillämpningen av lagstiftningen stramats upp för att undvika att en liknande situation kan uppstå. Den ekonomiska säkerheten är numera en förutsättning för att få tillstånd för gruvverksamhet, där säkerheten måste täcka kostnaden för en efterbehandling i varje skede av verksamheten, oavsett om gruvan skulle läggas ner.

Läs mer om efterbehandlingen av Svärtträsk här

 

Geotub i Svärtträsk

Geotub i Svärtträsk. Foto: SGU/Kristina Sjödin.