Mats Engdahl/SGU

24 november 2015

Ny karta visar skredbenägna områden i Sverige

Genom att koppla ihop information om skredbenägna jordarter med statistik om tidigare skred har SGU tagit fram en karta som visar på sannolikheten för att skred kan inträffa.

Kartan bygger på information om inträffade skred som har vägts samman med regionala variationer av skredbenägna finkorniga jordarter. Sammantaget ger kartan en bild av de regionala skillnaderna i de finkorniga jordarternas skredbenägenhet och sannolikheten för att ett skred inträffar.

Den nya kartan är endast avsedd att användas för mycket översiktliga bedömningar och för att illustrera regionala skillnader hos de finkorniga jordarternas skredbenägenhet. Det är därför inte möjligt att använda kartan för att göra platsspecifika bedömningar av sannolikheten för skred.

Läs mer här

Skredbenägenhet hos finkorniga jordarter

Riksöversikt över finkorniga jordars skredbenägenhet.