Mariebergs sågverk

Mariebergs sågverk

Foto: SGU.

19 november 2015

Dioxinsanering klar i Marieberg

En av Sveriges största dioxinsaneringar är nu avslutad i Mariebergs gamla sågverk utanför Kramfors. Med SGU som huvudman för efterbehandlingen har nu totalt 52 000 ton förorenade massor ersatts med ofarligt material så att området nu är ofarligt att vistas i.

På Mariebergs före detta sågverksområde i Kramfors kommun har saneringen precis avslutats. SGU  är huvudman för åtgärden och konstaterar att arbetet har gått enligt planerna, trots att mängden massor som tagits bort ökat något från uppskattningsvis 45 000 ton till 52 000 ton. Saneringen påbörjades i september för ett år sedan och nu är området återställt.

–  Allt har fungerat väldigt bra. Området var väl undersökt och de preliminära beräkningarna har i stort sätt visat sig hålla. På några få ställen, framförallt vid campingen, var det lite mer än vi trodde så där fick vi gräva lite djupare, säger Camilla Johansson, arbetsledare för den entreprenör som genomför saneringsarbetet. 

Sågverksamheten bedrevs från 1860-talet fram till juli 1970. Föroreningarna, som domineras av dioxin, uppstod under de sista trettio åren då virket behandlades med ett träskyddsmedel (Dowicide) mot blånadsmögel. Dioxiner är mycket giftiga, bryts ner väldigt långsamt och bioackumuleras, vilket gör dem högt prioriterade i miljöarbetet.

De högsta halterna av dioxin fanns vid den gamla sågen och det tidigare torkhuset, men höga halter uppmättes även i spåntippen vid campingen och på den tidigare brädgården. Av den beräknade mängden 114 gram dioxin har nu cirka 108 gram tagits bort. Tidigare fanns hälsorisker förknippade med att vistas i området på grund av höga dioxinhalter i jord. Det förekom även spridning av dioxiner till Kramforsfjärden och vidare till Östersjön. I fjärden och i havet kan dioxin ackumuleras i sediment och tas upp i fisk. Just fet fisk från Östersjön är en av de största exponeringskällorna för dioxin. Eftersom bakgrundsbelastning för dioxin är hög i Sverige, framförallt för barn, så är det viktigt att inte exponeras ytterligare, exempelvis av ett förorenat område.

Efterbehandlingen som nu avslutats i Marieberg har åtgärdat riskerna så att området fortsatt kan användas som arbetsplats, sommarboende och som rekreationsområde. Den totala kostnaden för projektet blev 73 miljoner kronor, vilket är något mer än den beräknade kostnaden 70 miljoner eftersom mängden massor ökade. I maj 2016 planeras en invigning av området.

Läs mer om här