24 mars 2015

SkyTEM-undersökningar på Gotland

SGU utförde under hösten 2013 mätningar med SkyTEM-metoden inom fyra områden på Gotland för att kartlägga geologin i tre dimensioner. Nu visar resultaten att mätmetoden lämpar sig mycket väl för regionala undersökningar av den gotländska geologin.

Under oktober och november 2013 utförde SGU helikopterburna mätningar i samverkan med Region Gotland, Länsstyrelsen Gotlands län, Vattenmyndigheten Södra Östersjön och Havs- och vattenmyndigheten.

SkyTEM-undersökningarna syftade primärt till att studera de hydrogeologiska förutsättningarna för grundvattenuttag inom fyra områden på Gotland som bedömdes som särskilt intressanta ur ett hydrogeologiskt perspektiv.

Metodik och utvärdering

Metoden som användes benämns SkyTEM och är ett helikopterburet geofysiskt system som mäter de olika jordlagrens och bergarternas utsträckning och deras egenskaper till ett djup av cirka 200 meter. SkyTEM bygger på utsändning av elektromagnetiska vågor från en spole som hänger under helikoptern. Genom att analysera markens reaktion på dessa vågor kan man med hjälp av tillgänglig geologisk information skapa en tredimensionell modell för hur jord, berg och grundvatten kan breda ut sig i det undersökta området.

Utvärderingen av SkyTEM-mätningarna har gjorts med stöd av data från markbundna geofysiska mätningar, ett antal för ändamålet borrade brunnar och geofysisk borrhålsloggning i dessa.

En stor mängd data

Data från undersökningen är av god kvalitet och har många användningsområden. Mängden data är stor, den motsvarar cirka 80 000 geofysiska sonderingar ned till cirka 200 meters djup.

Resultatet av undersökningarna

Resultaten visar att mätmetoden, SkyTEM, lämpar sig mycket väl för översiktliga undersökningar av den gotländska geologin, där metoden kan användas för att snabbt identifiera lokaler för mer detaljerade undersökningar av de geologiska förhållandena.

Metoden kan utgöra en viktig del för kommande geologiska och hydrogeologiska undersökningar inom andra områden på Gotland och i områden med liknande geologi. I områden där de geologiska förhållandena redan har undersökts i detalj med exempelvis provborrningar och lokala geofysiska mätningar är dock SkyTEM-metoden mindre användbar.

Tolkningen av mätresultaten har resulterat i att ett antal områden pekats ut som intressanta för framtida undersökningar när det gäller större grundvattenuttag.

För vart och ett av undersökningsområdena har en karta tagits fram, som visar djupet till den nivå där man riskerar salt grundvatten vid borrningar.

Resultaten från undersökningarna kan användas av regionen, länsstyrelsen, konsulter m.fl. som underlag för t.ex. planering av vattentäkter, vattenskyddsområden, arbete med vattenförvaltning, tillståndsgivning och tillsyn av energibrunnar.

Rapporter och meddelanden 136, SkyTEM-undersökningar på Gotland (pdf, 46 Mb, nytt fönster)