11 mars 2015

Öppna data Markgeokemi, analysdata - grundämnen i morän

SGU öppnar ännu en datamängd: markens geokemi som ger information om grundämnens naturliga förekomst och spridning i morän.

SGU tillgängliggör ännu mer öppna data i form av geokemiska analysdata om grundämnen i morän.

Genom en systematisk insamling av prov och efterföljande kemiska analyser görs det osynliga synligt. Analysresultaten ger en bild av de geokemiska förhållandena i marken, det vill säga grundämnens naturliga förekomst och spridning i mark.

Dessa data kommer att få ett brett användningsområde inom samhällsplanering, hälso- och miljöarbete, forskning och mineralprospektering och för basnäringar inom skogs- och lantbruk. På senare tid har också nya användningsområden dykt upp, till exempel inom rättsmedicin och saneringsarbete.

Gränsvärden för olika ämnen

Många länder har tagit fram gränsvärden anpassade till respektive lands förutsättningar för att arbeta för en säker miljö. I Sverige finns beslutade gräns- och riktvärden för bland annat dricksvatten, ytvatten, rötslam, jord, sjösediment och damm. För jord finns hittills riktvärden för antimon, arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, molybden, nickel, vanadin och zink samt ett flertal organiska miljögifter. Den naturliga bakgrunden av element är dock inte homogen utan varierar beroende på karaktären hos berggrunden och sammansättningen av det jordmaterial som överlagrar denna. Kartläggning av grundämnens naturliga förekomst och spridning visar att det kan finnas så stora regionala skillnader att naturligt uppträdande metaller har halter som överstiger de uppsatta gränsvärdena.

Provtagning och analyser

I hela landet har prover tagits i ett rutnät med 12,5 km mellan provlokalerna främst i närheten av vägar. Metoden ger en provtäthet av 1 prov per 150 km2. Totalt omfattar data 2 578 moränprov och ytterligare 153 standardprov för analys och kvalitetskontroll. Proverna har grävts fram med spade i morän från ett djup av ungefär 0,8 m där moränen vanligen inte har störts av vittring, den så kallade C-horisonten. Partiell lakning gjordes med kungsvatten, och den lösta delen av provet analyserades med masspektrometer, ICP-MS, för att få fram koncentrationen av ett 60-tal olika grundämnen. 2 614 prov analyserades med avseende på pH.

Öppna data Markgeokemi, analysdata

Beskrivning av datamängden Markgeokemi, analysdata (pdf, nytt fönster)

Geokemisk atlas

Data har sedan tidigare har sammanställts i en geokemisk atlas med 67 nationella kartor över grundämnen och pH i morän, och nästan lika många kartor över ämnen i betesmark samt 14 biogeokemiska kartor. Boken innehåller även geologisk bakgrundbeskrivning med kartor, en omfattande geokemisk metodbeskrivning, bilagor med statistik över analysresultaten, länssammanställningar och en sammanfattning av grundämnenas egenskaper.

Boken omfattar 210 sidor och skriven på både svenska och engelska. Boken kan beställas från SGUs kundservice och kostar 150 kr.