Lagbok

Lagbok

11 mars 2015

Beredning av ansökan om att få undersöka havsbottnen i Östersjön

SGU tillstyrker att regeringen bör lämna tillstånd för Cinia Oy att undersöka kontinentalsockeln i södra Östersjön. Ansökan avser undersökningar för att kunna lägga ut en armerad fiberoptisk kabel, avsedd för datatrafik, med en ytterdiameter av cirka 5 centimeter.

Cinia Group Oy har ansökt om tillstånd hos regeringen att undersöka havsbottnen på svensk kontinentalsockel i södra Östersjön. Undersökningarna ska fastställa bottenförhållandena och geofysiska förutsättningar, bedöma den bästa platsen för, samt lämplig installationsteknik för utläggning av en planerad fiberoptisk undervattenskabel på havsbottnen. Det ansökta undersökningsområdet utgörs i huvudsak av områden som sammanfaller med sträckningen för naturgaslänken Nord Stream:s västra rörledning.

Regeringen har enligt lagen om kontinentalsockeln (1966:314) gett SGU i uppdrag att bereda ärendet genom att hämta in underlag, remittera till berörda myndigheter och ge eget yttrande med förslag till beslut.

Remissinstanserna har varit positivt eller neutralt inställda till ansökan. Flera har ansett att det är bra att de data som undersökningarna kommer att resultera i även kommer myndigheter och forskning till del. SGUs samlade bedömning är att undersökningsverksamheten inte kommer att påverka de olika förhållandena i området i märkbar omfattning. SGU tillstyrker att regeringen meddelar Cinia Oy undersökningstillstånd med villkor, huvudsakligen enligt remissinstansernas förslag. 

Beredning av ansökan om tillstånd att undersöka havsbotten på svensk kontinentalsockel i Östersjön (pdf, nytt fönster)