Ulf Winnberg, SGU.

11 mars 2015

Åtgärdsportalen - en ny kunskapsbank

Åtgärdsportalen är en ny webbplats som beskriver möjliga åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade områden. Den vänder sig till alla som arbetar med sanering av mark och grundvatten och är tänkt att fungera som ett stöd vid val av åtgärd. Förhoppningsvis kan webbplatsen också bidra till ökad kunskap om att det finns många alternativ till en klassisk schaktsanering.

Arbetet med Åtgärdsportalen leds av Svenska Geotekniska Föreningen (SGF). Naturvårdsverket, Trafikverket och SGI har bidragit med finansiering. Inför Åtgärdsportalens lansering i mars 2015 har Naturvårdsverket, SGI, SGU, Länsstyrelserna och privata aktörer med lång erfarenhet av efterbehandling granskat innehållet och kommit med synpunkter.
– Åtgärdsportalen är en mycket bra kunskapssammanställning om tillgängliga åtgärdstekniker, säger Klas Arnerdal på SGU som har ingått i referensgruppen. Den lyfter fram att det finns många alternativ till att ”gräva bort skiten”, vilket är en vanlig föreställning om arbetet med förorenade områden.

Metoder

Åtgärdsportalen ska öka kunskapen om mångfalden av metoder för att sanera förorenade områden och beskriva för- och nackdelar med olika alternativ. För alla saneringsmetoder beskrivs hur metoden fungerar, för vilka typer av föroreningar och förhållanden de är lämpliga, samt hur lång behandlingstiden normalt är. Det går också att fördjupa sig i tillämpning, tekniskt utförande och projekteringsaspekter.

Föroreningar

På webbplatsen presenteras dessutom flera föroreningstyper med en kortfattad beskrivning av förekomst och användning, spridningsvägar och miljöpåverkan, samt förstås möjliga åtgärdsmetoder. Det går också att hitta information om vilka aktörer som har erfarenhet av att arbeta med metoderna.

Referensprojekt

På åtgärdsportalen presenteras också referensprojekt för några åtgärdstekniker. Ett av dessa referensprojekt är Hagforstvätten som är ett statligt förorenat område som SGU är huvudman för. Där har grundvattnet förorenats av klorerade alifater från numer nedlagda Förenade Fabriksverkens (FFV) kemtvätt. En del av föroreningen sanerades 2004-2005 med termisk behandling in-situ, vilket innebar att man drev av föroreningen genom att värma upp jordlagren med hjälp av het vattenånga. Med den termiska behandlingen kunde man ta bort en föroreningsplym som låg under den före detta kemtvätten men ovanför grundvattenytan och på så sätt förbättra inomhusmiljön i byggnaden. Vid Hagforstvätten pågår nu pilotförsök med en annan metod där man med sk soil mixing-teknik blandar jorden med bentonit och pulvriserat nollvärt järn som genom kemisk reduktion bryter ner föroreningen. Fördelen är att föroreningar under grundvattenytan också kan åtgärdas med denna metod.

Åtgärdsportalens webbplats