Carl-Erik Alnavik

24 maj 2015

Ny rapport om sällsynta jordartsmetallers förekomst i Sverige

EU har ett stort importbehov av metaller som är nödvändiga för att möta samhällsutvecklingen. Ett särskilt intresse har riktats mot sällsynta jordartsmetaller (rare earth elements, REE) eftersom världsproduktionen är koncentrerad till få länder och Kina bedöms stå för huvuddelen av världsproduktionen. Tillgång till sällsynta jordartsmetaller (REE) är en förutsättning för att producera modern energi- och miljöteknik som vindkraft, solceller, lågenergilampor och katalysatorer i bilar.

I dagsläget står Kina för 75 % av världsproduktionen av sällsynta jordartsmetaller vilket gör att EU har ett stort importbehov av sällsynta jordartsmetaller. Behoven av metallerna ökar i takt med den ökande högteknologiska utvecklingen och med miljövänlig energiförsörjning. De sällsynta jordartsmetallerna är strategiskt viktiga, och de ingår i EUs lista över kritiska metaller och mineral för vilka Europa måste sträva efter att minska beroendet av utländsk produktion genom att söka nya mineralförekomster.

Den svenska berggrunden bedöms ha goda förutsättningar för att innehålla ekonomiskt brytvärda kvantiteter av sällsynta jordartsmetaller.
I rapporten finns en sammanställning av grundläggande fakta om förekomster och utbredning av sällsynta jordartsmetaller i Sveriges berggrund och jordarter. Dessutom innehåller rapporten statistik över kemiska analysresultat för sällsynta jordartsmetaller i jord och berg i Sverige och en presentation av dem på kartor.

Sällsynta jordartsmetaller i Sverige, förekomst och utbredning i berg och jord SGU-rapport 2015:21